എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Grama Panchayats in Ernakulam District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency   Villages Name of Villages
1 Aikkaranadu 25.96 21107 813.06 14 5327 Vadavukode Kunnathunad Ernakulam Chalakudy Kunnathunad 2 Aikkaranad North & Pattimattom
2 Alengadu 17.85 41251 2310.98 21 10197 Alangad North Paravur Ernakulam Ernakulam Kalamassery 1 Alangad
3 Amballur 22.6 25628 1133.98 16 6311 Mulanthuruthi Kanayannur Ernakulam Kottayam Piravom 1 Amballoor
4 Arakuzha 29.36 15404 524.66 13 3711 Muvattupuzha Muvattupuzha Ernakulam Idukki Muvattupuzha 2 Arakuzha, Marady
5 Asamannur 21.57 19311 895.27 14 4714 Koovapady Kunnathunad Ernakulam Chalakudy Perumbavoor 1 Asmannoor
6 Avoli 18.6 19797 1064.35 14 4725 Muvattupuzha Muvattupuzha Ernakulam Idukki Muvattupuzha 1 Muvattupuzha
7 Ayavana 29.47 20539 696.95 14 4835 Muvattupuzha Muvattupuzha Ernakulam Idukki Muvattupuha 1 Enanalloor
8 Ayyampuzha 231.39 14211 61.42 13 3639 Angamaly Aluva Ernakulam Chalakudy Angamaly 1 Ayyampuzha
9