കോട്ടയം ജില്ലയുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Grama Panchayats in Kottayam District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency  Total Villages Name of Villages
1 Akalakunnam 34.84 19718 565.96 15 4779 Pampady Kottayam Kottayam Kottayam Puthuppally 2 Akalakunnam , Chengalam
2 Arpookara 24.53 23809 970.61 16 5749 Ettumanoor Kottayam Kottayam Kottayam Ettumanoor 2 Arpookara, Perumbaikadu
3 Athirampuzha  20.10 40196 1999.80 22 9737 Ettumanoor Kottayam Kottayam Kottayam Ettumanoor 4 Athirampuzha, Perumpaikadu(Partially), Onamthuruthu(Partially), Kanakkary(Partially)
4 Ayarkunnam 30.70 34555 1125.57 20 8509 Pallom Kottayam Kottayam Kottayam Puthuppally 2 Ayarkunnam,Manarcadu
5 Aymanam 30.03 34906 1162.37 20 8687 Ettumanoor Kottayam Kottayam Kottayam Ettumanoor 2 Aymanam, Perumbaikadu(Partially)
6 Bharananganam 27.38 15848 578.82 13 3662 Lalam Meenachil kottayam kottayam pala 2 Bharananganam, Thalappalam (partially)
7 Chempu 18.42 21049 1142.73 15 5065 Vaikom Vaikom Kottayam Kottayam Vaikom 1 Chempu
8 chirakkadavu 40.81 36164 886.16 20 9031 vazhoor Kanjirappally kottayam pathanamthitta kanjirappally 2 chirakkadavu,  cheruvally