തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള്‍

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണവും വാര്‍ഡുകളും

ക്രമ നമ്പര്‍

ജില്ല

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

മുനിസിപ്പാലിറ്റി

കോർപ്പറേഷൻ

ആകെ

എണ്ണം

വാര്‍ഡു
കളുടെ എണ്ണം

എണ്ണം

വാര്‍ഡു
കളുടെ എണ്ണം

എണ്ണം

വാര്‍ഡു
കളുടെ എണ്ണം

എണ്ണം

വാര്‍ഡു
കളുടെ എണ്ണം

എണ്ണം

വാര്‍ഡു
കളുടെ എണ്ണം

എണ്ണം

വാര്‍ഡു
കളുടെ എണ്ണം

1
തിരുവനന്തപുരം
73
1299
11
155
1
26
4
147
1
100
90
1727
2
കൊല്ലം
68
1234
11
152
1
26
4
131
1
55
85
1598
3
പത്തനംതിട്ട
53
788
8
106
1
16
4
132
-
-
66
1042
4
ആലപ്പുഴ
72
1169
12
158
1
23
6
215
-
-
91
1565
5
കോട്ടയം
71
1140
11
146
1
22
6
204
-
-
89
1512
6
ഇടുക്കി
52
792
8
104
1
16
2
69
-
-
63
981
7
എറണാകുളം
82
1338
14
185
1
27
13
421
1
74
111
2044
8
തൃശൂര്‍
86
1465
16
213
1
29
7
274
1
55
111
2036
9
പാലക്കാട്
88
1490
13
182
1
30
7
240
-
-
109
1942
10
മലപ്പുറം
94
1778
15
223
1
32
12
479
-
-
122
2510
11
കോഴിക്കോട്
70
1226
12
169
1
27
7
265
1
75
91
1762
12
വയനാട്
23
413
4
54
1
16
3
99
-
-
31
582
13
കണ്ണൂര്‍
71
1166
11
149
1
24
9
333
1
55
93
1727
14
കാസര്‍കോട്
38
664
6
83
1
17
3
113
-
-
48
877
  ആകെ
941
15962
152
2079
14
331
87
3122
6
414
1200
21908

 

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സംവരണ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളുടെ വിവരം

സ്ഥാപനം
പട്ടിക ജാതി വനിത

പട്ടിക ജാതി മറ്റുള്ളവർ

പട്ടിക ജാതി ആകെ
പട്ടിക വർഗ്ഗ വനിത
പട്ടിക വർഗ്ഗം മറ്റുള്ളവർ
പട്ടിക വർഗ്ഗം ആകെ
വനിത ജനറൽ
വനിത ആകെ
സംവരണം ആകെ
ജനറൽ
ആകെ
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
748
966
1714
103
139
242
7409
8260
9365
6597
15962
ശതമാനത്തിൽ
4.69
6.05
10.74
0.65
0.87
1.52
46.42
51.75
58.67
41.33
100
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
76
146
222
11
20
31
1015
1102
1268
811
2079
ശതമാനത്തിൽ
3.66
7.02
10.68
0.53
0.96
1.49
48.82
53.01
60.99
39.01
100
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
16
16
32
2
4
6
150
168
188
143
331
ശതമാനത്തിൽ
4.83
4.83
9.76
0.6
1.21
1.81
45.32
50.76
56.8
43.2
100
മുനിസിപ്പാലിറ്റി
333
294
627
7
8
15
1198
1538
1840
1194
3034
ശതമാനത്തിൽ
10.98
9.69
20.67
0.23
0.26
0.49
39.49
50.69
60.65
39.35
100
കോർപ്പറേഷൻ
49
45
94
0
0
0
160
209
254
160
414
ശതമാനത്തിൽ
11.84
10.87
22.71
0
0
0
38.65
50.48
61.35
38.65
100

 

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രസിഡന്റ് / ചെയർമാൻ / മേയർ സ്ഥാനം സംവരണം

സ്ഥാപനം
എണ്ണം
സംവരണം
സ്‌ത്രീ സംവരണം
പട്ടിക ജാതി
പട്ടിക വർഗ്ഗം
പട്ടിക ജാതി സ്‌ത്രീ
പട്ടിക വർഗ്ഗ സ്‌ത്രീ
ജനറൽ
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
941
417
46
8
46
8
416
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
152
67
7
1
8
2
67
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
14
7
1
-
-
-
6
മുനിസിപ്പാലിറ്റി
87
41
3
1
3
-
39
കോർപ്പറേഷൻ
6
3
-
-
-
-
3
ആകെ
1200
535
10
10
57
10
531