പ്രധാന നമ്പരുകള്‍

Project Managers IKM

 

Sl No

Name

Designation

Project

Mobile Number

1

Anish A

Project Manager

Sulekha

9895136238

2

Biji P R

Project Manager

Saankhya (online)

9497008881

3

Krishna Priya U S

Project Manager

Sakarma, Sachithra

9746402315

4

Mahesh U Gopal

Project Manager

Sanketham

9895756338

5

Misha S V

Project Manager

Sevana CR

9446564002

6

Prema R

Project Manager

Sthapana

9447190203

7

Renjitha A K

Project Manager

Soochika

9446710345

8

Saritha B S

Project Manager

Sevana Pension

9446005304

9

Sathy Ranji

Project Manager

Sthapana PF

9447961630

ഉപയോഗപ്രദമായ ഫോണ്‍ നമ്പരുകള്‍