ഉപയോഗപ്രദമായ ഫോണ്‍ നമ്പരുകള്‍

Secretariat 

Secretariat EPBX                               -   0471  -2336576

GAD Co-ordination                            -   0471 - 2518463

Finance Development SO                  - 0471- 2518034

DELL  Laptop/Desktop Toll free        - 1800  425 9696 

Information Kerala Mission                   -   0471  2773100