കേരള സര്‍ക്കാര്‍ - വിവരങ്ങള്‍

ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ

മുഖ്യമന്ത്രി

ശ്രീ. കെ. രാജൻ റവന്യു, ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി 
ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ജലവിഭവവകുപ്പ് മന്ത്രി 
ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി
ശ്രീ. എ. കെ. ശശീന്ദ്രൻ  വനം, വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി
ശ്രീ. അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ തുറമുഖം, മ്യൂസിയം, ആർക്കിയോളജി വകുപ്പ് മന്ത്രി
അഡ്വ. ആന്റണി രാജു ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി
ശ്രീ. വി. അബ്ദുറഹിമാൻ സ്പോർട്സ്, വഖ്ഫ് , ഹജ്ജ് കാര്യ  വകുപ്പ് മന്ത്രി
അഡ്വ. ജി. ആർ. അനിൽ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി
ശ്രീ. കെ. എൻ. ബാലഗോപാൽ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി
ഡോ.ആർ. ബിന്ദു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസസാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് 
ശ്രീമതി. ജെ. ചിഞ്ചുറാണി മൃഗസംരക്ഷണ, ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി
ശ്രീ. എം. വി. ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ, ഗ്രാമ വികസന, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി
അഡ്വ. പി. എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്  പൊതുമരാമത്ത്, വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി
ശ്രീ. പി. പ്രസാദ് കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി 
ശ്രീ. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ, പിന്നാക്ക ക്ഷേമ, ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി
ശ്രീ. പി. രാജീവ് നിയമവ്യവസായ, കയർ വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി
ശ്രീ. സജി ചെറിയാൻ  മത്സ്യബന്ധന, സാംസ്കാരിക കാര്യ, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി 
ശ്രീ. വി. ശിവൻകുട്ടി  പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ, തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി
ശ്രീ. വി. എൻ. വാസവൻ  സഹകരണ, രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി
ശ്രീമതി. വീണാ ജോർജ് 

ആരോഗ്യം,വനിത, ശിശു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി