ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടറിമാര്‍

ചീഫ് സെക്രട്ടറി

ഡോ. വി. പി. ജോയ്  ഐഎഎസ്                                                            
 

റൂം നമ്പർ 202,

നോർത്ത് സാൻഡ്‌വിച്ച് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

ഫോൺ: 0471-2333147, 2518181
ഫാക്സ്: 0471-2327176
ഇ-മെയിൽ: chiefsecy@kerala.gov.in

 

സ്റ്റാഫ് ഓഫീസർ

ശ്രീ. ഉമേഷ് എൻ.എസ്.കെ,  ഐഎഎസ്

റൂം നമ്പർ: 376

മെയിൻ ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

ഫോൺ: 0471-2518981, 2337332
ഇ-മെയിൽ: staffofficertocs@gmail.com

  അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ

പേരും പദവിയും

 വകുപ്പ്

വിലാസം

ഡോ . വി.വേണു IAS 

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി

ആഭ്യന്തരം

വിജിലൻസ്

പരിസ്ഥിതി 

റൂം നമ്പർ 357 (എ)

ഒന്നാം നില, മെയിൻ ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം

ഫോൺ: 0471-2333174 / 2518455
ഫാക്സ്: 0471-2327395
ഇ-മെയിൽ: acs.home@kerala.gov.in
acs.wrd@kerala.gov.in

ഡോ. ആശാ തോമസ് ഐഎഎസ്

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി

ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്കാര വകുപ്പ് 
ആരോഗ്യം,

കുടുംബക്ഷേമം

 മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം 

റൂം നമ്പർ 660
മൂന്നാം നില
സൗത്ത് ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ: 0471- 2517378, 2330363
ഇ-മെയിൽ: secy.pard@kerala.gov.in,
acshealth.me@kerala.gov.in

ശ്രീ. രാജേഷ് കുമാർ സിംഗ് ഐഎഎസ്,

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി

 ഫിനാൻസ്

സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് 

നികുതി 

റൂം നമ്പർ 396
ഒന്നാം നില
സൗത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിന് സമീപം
പ്രധാന ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ: 0471- 2518292, 2327586
ഇ-മെയിൽ: acs.finance@kerala.gov.in,
rajeshks@ias.nic.in

 

 

റൂം നമ്പർ 521
രണ്ടാം നില
സൗത്ത് സാൻഡ്‌വിച്ച് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ: 04712518997

ഫാക്സ്: 0471- 2327270
ഇ-മെയിൽ: secy.ca@kerala.gov.in
സെക്രട്ടറിculture8002@gmail.com

ശ്രീമതി. ശാരദാ മുരളീധരൻ ഐഎഎസ്

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി

തദ്ദേശസ്വയംഭരണം
(അർബൻ & റൂറൽ) 

അർബൻ  വേസ്റ്റ്  ടു  എനർജി  പ്രോഗ്രാം 

 ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി

റൂം നമ്പർ 505
അഞ്ചാം നില
അനെക്സ് I
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ: 0471-2518163, 2335466
ഇ-മെയിൽ: acs.lsgd@kerala.gov.in

ഡോ. എ. ജയതിലക് ഐഎഎസ്

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി

 

റവന്യൂ വകുപ്പ്

ദുരന്ത നിവാരണം

ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ്

പിന്നാക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പ്

പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് 

സാംസ്‌കാരിക കാര്യം (ആർക്കിയോളജി,ആർക്കൈവ്‌സ്, മ്യൂസിയം)

റൂം നമ്പർ 201- എ
ഒന്നാം നില
അനെക്സ് I, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ: 0471- 2333028, 2517214
ഇ-മെയിൽ: prl.secy.revenue@gmail.com

ശ്രീ. ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ ഐഎഎസ്

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി

ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് & വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ

പ്ലാനിങ് &എക്കണോമിക് അഫയേഴ്‌സ്

പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ മാനേജ്മെന്റ്

 

റൂം നമ്പർ 264
രണ്ടാം നില
സൗത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ: 0471- 2336602, 2518444
ഇമെയിൽ: secy.itd@kerala.gov.in

 

സെക്രട്ടറിമാർ

പേരും പദവിയും

 വകുപ്പ്

വിലാസം

ശ്രീമതി. ഇഷിത റോയ് ഐഎഎസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി &APC

 

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം 

അഗ്രികൾചർ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്മിഷണർ 

റൂം നമ്പർ 102
ഒന്നാം നില ,അനെക്സ് II
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ - 0471-2333042, 2518398
ഇ-മെയിൽ: apc.agri@kerala.gov.in
എം ശിവശങ്കർ ഐഎഎസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

 

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്

റൂം നമ്പർ: 301
മൂന്നാം നില
അനെക്സ് I
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ- 0471-2517293

ഇമെയിൽ:secy.ahd@kerala.gov.inprlsecy.sya@kerala.gov.in

ക്ഷീര വികസനം
സാംസ്കാരികകാര്യം (മൃഗശാല)
കായിക യുവജന ക്ഷേമ വകുപ്പ് 

ഡോ. ഷർമിള മേരി ജോസഫ് ഐഎഎസ്

സെക്രട്ടറി

 

LSGD (റൂറൽ)

LSGD(അർബൻ) 

ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം

 

റൂം നമ്പർ  377

മെയിൻ ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

0471-2328410, 8459, 0471-2447468, 

Email: prseprylsgdruralker@gmail.com

ഡോ.രാജൻ എൻ.ഖോബ്രഗഡെ ഐ.എ.എസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

 

റൂം നമ്പർ 603
ആറാം നില
അനെക്സ് II
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ: 2518255, 2327865
ഇ-മെയിൽ: ayush@kerala.gov.in,secy.hlth@kerala.gov.in

ജലവിഭവം 

കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗ് , ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ 

കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമം 

 

 

ശ്രീ. പ്രണബ്ജ്യോതി നാഥ് ഐഎഎസ്

സെക്രട്ടറി

പിന്നാക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പ് റൂം നമ്പർ 372
ഒന്നാം നില
പ്രധാന ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ: 0471-2518822
ഇ-മെയിൽ: prlsecy.scdd@kerala.gov.in
പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ ക്ഷേമം
ജലവിഭവം  

ശ്രീമതി. മിനി ആന്റണി ഐഎഎസ്

സെക്രട്ടറി

സഹകരണ വകുപ്പ് റൂം നമ്പർ 378
ഒന്നാം നില
മെയിൻ ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ 0471-2322475, 2518880
ഇ-മെയിൽ: secy.coop@kerala.gov.in
തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വകുപ്പ് 

ശ്രീമതി. റാണി ജോർജ്ജ് ഐഎഎസ്

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

  റൂം നമ്പർ 521
രണ്ടാം നില
സൗത്ത് സാൻഡ്‌വിച്ച് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ: 0471-2339182, 2518002
ഫാക്സ്: 0471- 2327270
ഇ-മെയിൽ: secy.ca@kerala.gov.in
secretaryculture8002@gmail.com
സാമൂഹ്യനീതി 
വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ്
ശ്രീ. സഞ്ജയ് എം.കൗൾ ഐഎഎസ്
സെക്രട്ടറി ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ 
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വകുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് (ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ)
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വകുപ്പ്
കേരള നിയമസഭാ സമുച്ചയം
വികാസ് ഭവൻ പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം 695 033
ഫോൺ: 0471-2305116
ഇ-മെയിൽ: ceo_kerala@eci.gov.in
വെബ്‌സൈറ്റ്: www.ceo.kerala.gov.in
ഇമെയിൽ: secy.elec@kerala.gov.in
ധനകാര്യം (എക്സ്പെൻഡിച്ചർ) റൂം നമ്പർ 403
4-ആം നില
അനെക്സ് I, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ: 0471- 2517395
ഇമെയിൽ: prlsecy.forest@kerala.gov.in
ശ്രീ. കെ.മുഹമ്മദ് വൈ.സഫറുള്ള  ഐ.എ.എസ്
സെക്രട്ടറി
         ധനകാര്യം  (റിസോഴ്സ്) റൂം നമ്പർ 157
4-ആം നില
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ: 0471-2518313
ശ്രീ. കെഎസ് ശ്രീനിവാസ് ഐഎഎസ്

മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പ്

ടൂറിസം

prlsec.fisheries@kerala.gov.in
ശ്രീമതി. ടിങ്കു ബിസ്വാൾ ഐഎഎസ് തുറമുഖ വകുപ്പ് റൂം  നമ്പർ . 392
ഫസ്റ്റ്  ഫ്ലോർ 
മെയിൻ  ബ്ലോക്ക് 
Phone: 0471- 2518035, 2330273
E-mail: secy.ahd@kerala.gov.in
secy.port@kerala.gov.in
 
ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് 
ആയുഷ് 
ശ്രീ. രാജേഷ് കുമാർ സിൻഹ ഐഎഎസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി
വനം-വന്യജീവി സംരക്ഷണ വകുപ്പ് റൂം നമ്പർ 403
4-ആം നില
അനെക്സ് I, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ: 0471- 2517395
ഇമെയിൽ: prlsecy.forest@kerala.gov.in
ഊർജ്ജം 
കശുവണ്ടി കയർ വ്യവസായം 
ശ്രീ. എപിഎം മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് ഐഎഎസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് റൂം നമ്പർ 138
രണ്ടാം നില
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ - 0471-2327451, 2518228
ഇ-മെയിൽ: prlsecy2.ind@kerala.gov.in
ഇ-മെയിൽ: secy.gedu@kerala.gov.in
വ്യവസായ-വാണിജ്യ വകുപ്പ്
ശ്രീ കെ.ആർ. ജ്യോതിലാൽ ഐഎഎസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി
വിവര പൊതുജന സമ്പർക്ക വകുപ്പ്

റൂം നമ്പർ 390
ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോർ
പ്രധാന ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ:0471- 2518669,2320311
ഇമെയിൽ:secy.prd@kerala.gov.insecy.tspt@kerala.gov.insecy.gad@kerala.gov.in

 

ഗതാഗതവകുപ്പ്
ദേവസ്വം
എക്സൈസ്
പൊതുഭരണ വകുപ്പ്

ഡോ.രാജു നാരായണ സ്വാമി, ഐ.എ.എസ്

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം റൂം നമ്പർ 372
ഒന്നാം നില
മെയിൻ ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഇമെയിൽ: narayan5@ias.nic.in
ഫോൺ: 0471-2518356
സൈനികക്ഷേമം
പാര്‍ലമെന്ററികാര്യം
ശ്രീ.സുമൻ ബില്ല ഐ.എ.എസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി
നോർക്ക റൂം നമ്പർ 127
ഒന്നാം നില
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്,
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ - 0471-2327499, 2518445
ഇ-മെയിൽ: prlsecy.norka@kerala.gov.in
വ്യവസായ-വാണിജ്യ വകുപ്പ്

ശ്രീ.അജിത് കുമാർ IAS

സെക്രട്ടറി

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റൂം നമ്പർ 377
ഒന്നാം നില
പ്രധാന ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ: 0471-2518008, 2321232
ഇ-മെയിൽ: secy.pwd@kerala.gov.in
  പ്രൊഫ.കെ.പി.സുധീർ
എക്സ് ഒഫീഷ്യോ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി 
 
ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക വകുപ്പ് 4-ആം നില
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ്
ശാസ്ത്രഭവൻ, പട്ടം
തിരുവനന്തപുരം
കേരള, പിൻ - 695 004
ഫോൺ: 0471-2548289,2548222
ഇ-മെയിൽ: prlsecy.std@kerala.gov.in
  ശ്രീ. ബിജു പ്രഭാകർ ഐഎഎസ്
    സെക്രട്ടറി
  
ഗതാഗതവകുപ്പ് റൂം നമ്പർ.388
മെയിൻ ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ: 0471-2517311
ഇ-മെയിൽ:scy.transport@kerala.gov.in
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം (നഗരകാര്യം)