ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ ജനസംഖ്യ വിവരങ്ങള്‍

Population details of Grama Panchayats (As per 2011 Census)
Sl.No District Name of GP No.of houses Population Area (Sq.km) Density of population
1 TVM Amboori 4238 15920 81.2 196
2 TVM Anad 8339 31687 24.15 1312
3 TVM Andoorkonam 7005 30781 67.33 457
4 TVM Anjuthengu 3789 17396 10.08 1726
5 TVM Arayancode 6470 24328 21.78 1117
6 TVM Aruvikkara 8746 33396 21.86 1528
7 TVM Aryanad 7086 26361 104.92 251
8 TVM Athiyannur 7166 26973 12.44 2168
9 TVM Azhoor 6573 27390 12.46 2198
10 TVM Balaramapuram 8967 36134 10.53 3432
11 TVM Chemmaruthy 8238 32444 17.54 1850
12 TVM Chenkal 9463 36544 19.37 1887
13 TVM Cherunniyoor 4597 18114 10.87 1666
14 TVM Chirayinkeezhu 7155 29907 11.06 2704
15 TVM Edava 5847 25994 9.14 2844
16 TVM Elakamon 6508 25307 17.75 1426
17 TVM Kadakkavoor 5812 23155 10.39 2229
18 TVM Kadinamkulam 10545 46476 19.13 2429
19 TVM Kallara 6981 25844 39.48 655
20 TVM Kallikkad 3643 13553 106.27 128
21 TVM Kalliyoor 10482 40816 17.23 2369
22 TVM Kanjiramkulam  4919 18821 10.36 1817
23 TVM Karakulam 13533 52417 25.01 2096
24 TVM Karavaram 7802 30660 22.07 1389
25 TVM Karode 8085 32090 15.67 2048
26 TVM Karumkulam 6451 28290 2.43 11642
27 TVM Kattakkada 10452 40448 22.54 1794
28 TVM Kilimanoor 5367 20515 14.74 1392
29 TVM Kizhuvalam 8169 32901 19.1 1723
30 TVM Kollayil 6529 25077 13.73 1826
31 TVM Kottukal 8356 33336 12.16 2741
32 TVM Kulathoor 7795 32569 11.24 2898
33 TVM Kunnathukal 10214 39414 26.85 1468
34 TVM Kuttichal 4793 18343 99.74 184
35 TVM Madavoor 5359 21091 17.24 1223
36 TVM Malayinkeezhu 9611 37068 16.85 2200
37 TVM Manamboor 5785 23198 15.08 1538
38 TVM Mangalapuram 9061 36956 21.66 1706
39 TVM Manikkal 9826 37906 32.59 1163
40 TVM Maranalloor 9752 36832 25.13 1466
41 TVM Mudakkal 9387 36467 27.46 1328
42 TVM Nagaroor 7051 26512 23.08 1149
43 TVM Nanniyode 7441 26930 38.85 693
44 TVM Navaikulam 10222 40702 28.22 1442
45 TVM Nellanad 6585 25981 18.46 1407
46 TVM Ottasekharamangalam 5077 18794 18.14 1036
47 TVM Ottoor 4260 16085 9.47 1699
48 TVM Pallichal 11724 45219 21.7 2084
49 TVM Pallickal 4268 16900 14.36 1177
50 TVM Panavoor 5253 20348 21.9 929
51 TVM Pangode 7786 29039 17.31 1678
52 TVM Parassala 12894 52263 20.02 2611
53 TVM Pazhyakunnummel 6578 24608 21.51 1144
54 TVM Peringamala 7417 27667 217.94 127
55 TVM Perumkadavila 6255 23385 17.54 1333
56 TVM Poovachal 11310 43610 20.8 2097
57 TVM Poovar 4543 19628 26.93 729
58 TVM Pothencode 7398 29370 20.8 1412
59 TVM Pulimath 8570 32293 54 598
60 TVM Pullampara 5570 21817 25.56 854
61 TVM Thirupuram 4827 18898 710 27
62 TVM Tholicode 6434 25274 22.37 1130
63 TVM Uzhamalackal 5636 21472 26.35 815
64 TVM Vakkom 4280 16533 22.27 742
65 TVM Vamanapuram 5645 21038 23.87 881
66 TVM Vellanad 8208 31156 15.57 2001
67 TVM Vellarada 10363 40206 757 53
68 TVM Vembayam 9883 38630 30.58 1263
69 TVM Venganoor 9277 35963 19.87 1810
70 TVM Vettoor 4097 18704 36.77 509
71 TVM Vilappil 9515 36212 21.36 1695
72 TVM Vilavoorkkal  8275 31761 14.54 2184
73 TVM Vithura 7172 26249 12.53 2095
74 KLM Adichanalloor 8302 33638 19.85 1695
75 KLM Alappad 5229 21655 7.38 2934
76 KLM Alayamon 5367 20108 35.91 560
77 KLM Anchal 8793 33088 24.45 1353
78 KLM Arienkavu 3244 11133 198.84 56
79 KLM Chadayamangalam 5707 22473 19.04 1180
80 KLM Chathannur 7388 28585 18.568 1539
81 KLM Chavara 10596 42655 10.68 3994
82 KLM Chirakkara 5889 22669 17.44 1300
83 KLM Chithara 11823 45383 57.7 787
84 KLM Clappana 5699 22250 10.86 2049
85 KLM Edamulackal 10476 39244 38.73 1013
86 KLM Elamad 7078 27248 30.02 908
87 KLM Elampalloor 9669 38536 14 2753
88 KLM Eroor 8986 33929 44.74 758
89 KLM Ezhukone 6292 24251 17.24 1407
90 KLM Ittiva 9494 36172 43.89 824
91 KLM Kadakkal 8279 30719 24.9 1234
92 KLM Kalluvathukkal 13480 52541 37 1420
93 KLM Karavaloor 6385 23947 23.84 1004
94 KLM Kareepra 7691 29771 23.2 1283
95 KLM Kizhakkekallada 5505 21434 13.2 1624
96 KLM Kottamkara 9560 39635 10.63 3729
97 KLM Kulakkada 8495 32415 29.18 1111
98 KLM Kulasekharapuram 12230 49157 16.75 2935
99 KLM Kulathupuzha 8991 34721 424 82
100 KLM Kummil 5301 20383 20.5 994
101 KLM Kundra 3750 14651 11.107 1319
102 KLM Kunnathur 6544 25009 21.44 1166
103 KLM Mayyaanad 12448 51891 17.57 2953
104 KLM Melila 5888 21936 18.52 1184
105 KLM Mundrothuruth 2505 9440 13.9 679
106 KLM Mylom 8828 34090 24.79 1375
107 KLM Mynagappally 10254 41027 24.4 1681
108 KLM Nedumpana 12471 51384 28.08 1830
109 KLM Neduvathoor 7759 29627 40 741
110 KLM Neendakara 4087 16976 10.19 1666
111 KLM Nilamel 3856 15395 22.024 699
112 KLM Oachira 7494 28412 12.86 2209
113 KLM Panayam 6686 26825 11.6 2313
114 KLM Panmana 12151 50001 16.85 2967
115 KLM Pathanapuram 8230 31660 28.8 1099
116 KLM Pattazhy 4832 17718 18.65 950
117 KLM Pattazhy Vadakkekara 4101 15160 18.07 839
118 KLM Pavithreswaram 8404 31810 23.62 1347
119 KLM Perayam 5539 21236 15.58 1363
120 KLM Perinad 8448 33955 13.86 2450
121 KLM Piravanthur 9303 33914 129.85 261
122 KLM Poothakkulam 7567 29453 16.56 1779
123 KLM Pooyappally 6405 24447 22.28 1097
124 KLM Poruvazhy 7231 28722 19.36 1484
125 KLM Sasthamkotta 8426 33285 24.42 1363
126 KLM Sooranad North 7378 28471 22.67 1256
127 KLM Sooranad South 6136 24766 17.17 1442
128 KLM Thalavoor 9165 34228 33.67 1017
129 KLM Thazhava 10477 40571 23.58 1721
130 KLM Thekkumbhagom 4388 16937 20.26 836
131 KLM Thenmala 6476 23555 11.58 2034
132 KLM Thevlakkara 10473 42977 41.48 1036
133 KLM Thodiyoor 11821 47607 53.49 890
134 KLM Thrikkaruva 6307 25432 14.5 1754
135 KLM Thrikkovilvattom 14688 61287 18.66 3284
136 KLM Ummannoor 8822 33790 6.82 4955
137 KLM Velinalloor 7233 28864 24.85 1162
138 KLM Veliyam 8463 32030 15.76 2032
139 KLM Vettikavala 9550 36204 57.3 632
140 KLM Vilakkudy 8489 32995 43.06 766
141 KLM West Kallada 4655 18176 19 957
142 PTA Anicad 3726 14585 19 768
143 PTA Aranmula 7897 28695 24.04 1194
144 PTA Aruvappulam 5410 19536 277.7 70
145 PTA Ayiroor 5905 21797 26.5 823
146 PTA Chenneerkara 5271 19124 19.5 981
147 PTA Cherukole 3382 12169 15.85 768
148 PTA Chittar 4512 16525 25.5 648
149 PTA Elanthoor 4176 15344 15.09 1017
150 PTA Enadimangalam 5635 20453 30.77 665
151 PTA Erathu 6730 24880 21.74 1144
152 PTA Eraviperoor 6773 25172 18.64 1350
153 PTA Ezhamkulam 8684 32642 20.55 1588
154 PTA Ezhumattoor 5045 18799 23.27 808
155 PTA Kadampanadu 7126 26909 23.95 1124
156 PTA Kadapra 5570 20827 14.5 1436
157 PTA Kalanjoor 8771 31874 66 483
158 PTA Kallooppara 4586 16921 16.26 1041
159 PTA Kaviyoor 4499 16852 12.67 1330
160 PTA Kodumon 7547 27700 36.36 762
161 PTA Koipuram 7319 26425 22.23 1189
162 PTA Konni 8330 30299 25.9 1170
163 PTA Kottanad 3881 14396 12.57 1145
164 PTA Kottangal 4328 17164 21.42 801
165 PTA Kozhenchery 3393 12021 19.55 615
166 PTA Kulanada 6442 23545 21.5 1095
167 PTA Kunnamthanam 5399 20573 15.57 1321
168 PTA Kuttoor 5146 19652 750 26
169 PTA Malayalapuzha 4720 17033 16.5 1032
170 PTA Mallappally 4789 17712 21.6 820
171 PTA Mallapuzhassery 3281 11784 12.45 947
172 PTA Mezhuveli 4060 14535 33.61 432
173 PTA Mylapra 2752 10258 20.42 502
174 PTA Naranamoozhi 4027 15454 23.4 660
175 PTA Naranganam 4488 16452 20.42 806
176 PTA Nedumpuram 3397 12694 19.3 658
177 PTA Niranam 3509 13445 27.4 491
178 PTA Omalloor 4858 17611 28.8 611
179 PTA Pallickal 11199 41737 41.72 1000
180 PTA Pandalam Thekkekkara 4979 18366 14.66 1253
181 PTA Peringara 5389 21001 36.89 569
182 PTA Pramadom 8631 31251 30.72 1017
183 PTA Puramattam 3778 14069 31.44 447
184 PTA Ranni 3694 13445 15.06 893
185 PTA Ranni- Pazhavangadi 6559 24468 21.73 1126
186 PTA Ranni- Perunad 5586 20561 85.02 242
187 PTA Ranni - Angadi 3989 14855 25.26 588
188 PTA Seethathodu 4306 15773 40.948 385
189 PTA Thannithode 3604 13012 19.54 666
190 PTA Thottapuzhassery 3980 14469 15.17 954
191 PTA Thumpamon 2109 7566 14 540
192 PTA Vadasserikkara 5785 21755 80.09 272
193 PTA Vallicode 5616 20287 19.3 1051
194 PTA Vechoochira 5510 21627 51.8 418
195 ALP Ala 3646 13395 10.44 1283
196 ALP Ambalappuzha North 6917 30492 10.88 2803
197 ALP Ambalappuzha South 5681 23205 13.29 1746
198 ALP Arattupuzha 7471 29264 22.7 1289
199 ALP Arookutty 4414 19411 11.1 1749
200 ALP Aroor 9928 41146 15.15 2716
201 ALP Aryad 7991 32265 6.87 4697
202 ALP Bharanikkavu 9485 35426 21.61 1639
203 ALP Budhannoor 4860 18444 19.2 961
204 ALP Champakkulam 3932 15848 22.97 690
205 ALP Chennam-Pallippuram 6910 28276 25.593 1105
206 ALP Chennithala-Thriperumthura 7366 27586 22.26 1239
207 ALP Cheppad 5344 20052 12.57 1595
208 ALP Cheriyanad 5858 22018 14 1573
209 ALP Cherthala South 9752 40102 18.34 2187
210 ALP Cheruthana 3272 12854 14.25 902
211 ALP Chettikulangara 9959 37495 20.45 1833
212 ALP Chingoli 4052 14981 7.24 2069
213 ALP Chunakkara 5998 22730 17.32 1312
214 ALP Devikulangara 5428 20390 7.07 2884
215 ALP Edathua 4836 19094 26.8 712
216 ALP Ezhupunna 5282 21506 14.08 1527
217 ALP Kadakkarappally 4357 17496 8.9 1966
218 ALP Kainakary 4553 19094 38.85 491
219 ALP Kandalloor 5387 19925 9.74 2046
220 ALP Kanjikkuzhi 7542 29951 16.62 1802
221 ALP Karthikappally 4972 18956 6.43 2948
222 ALP Karuvatta 5551 21211 17.68 1200
223 ALP Kavalam 3371 14010 17.25 812
224 ALP Kodamthuruth 6055 25385 10.81 2348
225 ALP Krishnapuram 6834 26705 10.64 2510
226 ALP Kumarapuram 5376 20572 13.75 1496
227 ALP Kuthiathode 5677 23669 9.8 2415
228 ALP Mannanchery 12383 50990 34.52 1477
229 ALP Mannar 7566 28916 17.55 1648
230 ALP Mararikkulam North 7747 31322 16.97 1846
231 ALP Mararikkulam South 13128 53263 19.07 2793
232 ALP Mavelikkara-Thekkekara 8609 32373 20 1619
233 ALP Mavelikkara -Thamarakkulam  7062 27017 20.89 1293
234 ALP Muhamma 6446 25861 26.76 966
235 ALP Mulakuzha 7667 28280 22.74 1244
236 ALP Muthukulam 5692 20740 11.58 1791
237 ALP Muttar 2287 9311 10.48 888
238 ALP Nedumudi 4916 19701 25.98 758
239 ALP Neelamperoor 3242 13435 41.48 324
240 ALP Noornad 6899 25375 21.29 1192
241 ALP Palamel 8546 32512 25.6 1270
242 ALP Pallippad 6424 24625 11.7 2105
243 ALP Panavally 7528 31570 19.55 1615
244 ALP Pandanad 3138 11489 10.41 1104
245 ALP Pathiyoor 8910 33925 16.27 2085
246 ALP Pattanakkad 8481 34620 15.34 2257
247 ALP Perumbalam 2365 9733 16.14 603
248 ALP Pulinkunnu 5022 20947 31.53 664
249 ALP Puliyoor 4494 16668 11.92 1398
250 ALP Punnapra North 6842 28749 12.117 2373
251 ALP Punnapra South 6693 28377 9.153 3100
252 ALP Purakkad 7219 29782 21.19 1405
253 ALP Ramankary 3237 13332 16.17 824
254 ALP Thaikattussery 5152 20874 13.82 1510
255 ALP Thakazhy 4648 18826 27.8 677
256 ALP Thalavady 5227 20459 15.76 1298
257 ALP Thanneermukkam 10586 42302 31.44 1345
258 ALP Thazhakara 9696 35989 25.26 1425
259 ALP Thiruvanvandoor 3902 14701 10.05 1463
260 ALP Thrikkunnapuzha 6523 26679 12.53 2129
261 ALP Thuravoor 6966 28802 19.18 1502
262 ALP Vallikunnam 7827 30394 21.37 1422
263 ALP Vayalar 6168 24804 14.5 1711
264 ALP Veeyapuram 2932 11320 14 809
265 ALP Veliyanad 3041 12501 19.41 644
266 ALP Venmony 5569 19932 18.01 1107
267 KTM Aimanam 8687 34906 34.84 1002
268 KTM Akalakunnam 4779 19718 30.03 657
269 KTM Arpookara 5749 23809 24.53 971
270 KTM Athirampuzha 9737 40196 20.01 2009
271 KTM Ayarkunnam 8509 34555 30.7 1126
272 KTM Bharananganam 3662 15848 27.04 586
273 KTM Chempu 5065 21049 18.42 1143
274 KTM Chirakkadavu 9031 36164 40.81 886
275 KTM Elikkulam 5878 24499 40.14 610
276 KTM Erumeli 10806 43273 82.35 525
277 KTM Kadanad 4446 18734 40.19 466
278 KTM Kadaplamattom 3186 13046 22.02 592
279 KTM Kaduthuruthy 7701 31844 32.73 973
280 KTM Kallara 3412 13562 27.48 494
281 KTM Kanakkari 5652 22744 23.22 980
282 KTM Kangazha 5063 20115 31.19 645
283 KTM Kanjirappally 10212 43057 52.47 821
284 KTM Karoor 5506 22746 36.84 617
285 KTM Karukachal 6062 23631 22.4 1055
286 KTM Kidangoor 5259 21261 22.74 935
287 KTM Kooroppada 7075 27977 27.42 1020
288 KTM Koottickal 3556 14277 32.92 434
289 KTM Koruthodu 4130 16413 33.82 485
290 KTM Kozhuvanal 3240 13381 21.13 633
291 KTM Kumarakam 5366 22358 51.67 433
292 KTM Kuravilangad 4381 18033 17.57 1026
293 KTM Kurichy 8812 35815 16.22 2208
294 KTM Madappally 8779 35245 24.2 1456
295 KTM Manarcad 6952 27579 15.53 1776
296 KTM Manimala 5124 21053 24 877
297 KTM Manjoor 7029 27888 29.98 930
298 KTM Marangattupally 4307 17758 37.58 473
299 KTM Maravanthuruthu 5369 21728 15.69 1385
300 KTM Meenachil 4046 16863 15.49 1089
301 KTM Meenadam 3391 13393 11.45 1170
302 KTM Melukavu 2827 11476 30.49 376
303 KTM Moonilavu 2126 8731 33.41 261
304 KTM Mulakulam 6486 25798 26.15 987
305 KTM Mundakayam 9593 38445 33.41 1151
306 KTM Mutholi 4073 16880 18.12 932
307 KTM Nedumkunnam 5400 21700 24.24 895
308 KTM Neendoor 5072 19903 26 766
309 KTM Njeezhoor 4371 17640 36.36 485
310 KTM Paippad 5887 23928 25.6 935
311 KTM Pallikkathode 4389 17579 26 676
312 KTM Pampady 8285 33004 10.41 3170
313 KTM Panachikkad 10780 42701 41 1041
314 KTM Parathode 7841 32864 20 1643
315 KTM Poonjar 3022 12649 18.22 694
316 KTM Poonjar Thekkekara 4258 17588 60.86 289
317 KTM Puthuppally 7688 29784 22.4 1330
318 KTM Ramapuram 7096 29395 54.54 539
319 KTM T.V.Puram 4708 19511 10.38 1880
320 KTM Teekoy 2533 10852 29.92 363
321 KTM Thalanad 1706 7029 32.24 218
322 KTM Thalappalam 3125 13361 29.92 447
323 KTM Thalayazham 4884 20151 13.82 1458
324 KTM Thalayolaparamba 5612 22571 21.91 1030
325 KTM Thidanad 4910 20752 37.19 558
326 KTM Thiruvarpu 7059 29435 11.46 2568
327 KTM Thrikkodithanam 8893 35906 21.5 1670
328 KTM Udayanapuram 6398 25612 43.5 589
329 KTM Uzhavoor 3814 14339 30 478
330 KTM Vakathanam 8442 33550 26.48 1267
331 KTM Vazhappally 8823 35800 21.37 1675
332 KTM Vazhoor 6381 25169 87 289
333 KTM Vechoor 4168 17041 199.84 85
334 KTM Veliyannoor 2922 11195 19.49 574
335 KTM Vellavoor 4329 17115 23.46 730
336 KTM Velloor 5605 22785 19.3 1181
337 KTM Vijayapuram 7842 30838 12.61 2446
338 IDK Adimali 10336 40484 271.5 149
339 IDK Alacode 2344 9768 22.54 433
340 IDK Arakkulam 4776 18481 192.64 96
341 IDK Ayyappancoil 4046 15611 42.62 366
342 IDK Baisonvally 3474 13941 44.03 317
343 IDK Chakkupallam 5642 21936 41.71 526
344 IDK Chinnakanal 3099 11553 66.74 173
345 IDK Devikulam 6166 23709 215 110
346 IDK Edavetty 3516 14260 17 839
347 IDK Elappara 6108 23666 192 123
348 IDK Erattayar 4539 19097 32.37 590
349 IDK Idukki-Kanjikuzhi 6838 26809 227.5 118
350 IDK Kamakshy 4773 19762 32.88 601
351 IDK Kanchiyar 5642 22513 64.55 349
352 IDK Kanthalloor 2923 10963 116.29 94
353 IDK Karimannoor 4764 19675 33.33 590
354 IDK Karimkunnam 3167 12454 22.67 549
355 IDK Karunapuram 6590 26637 53.21 501
356 IDK Kodikulam 3252 12952 18.92 685
357 IDK Kokkayar 2952 11786 55.91 211
358 IDK Konnathady 7398 29092 96 303
359 IDK Kudayathoor 2940 12122 28.2 430
360 IDK Kumaramangalam 3506 14865 19.35 768
361 IDK Kumily 8826 35915 15.71 2286
362 IDK Manakkad 3764 15106 20 755
363 IDK Mankulam 2513 9595 31.53 304
364 IDK Marayoor 3307 12399 32.24 385
365 IDK Mariyapuram 2879 12071 71.95 168
366 IDK Munnar 7968 32029 67.47 475
367 IDK Muttom 2659 10909 30.28 360
368 IDK Nedumkandam 10744 41980 24.24 1732
369 IDK Pallivasal 4269 17044 67.47 253
370 IDK Pampadumpara 5332 21172 16.5 1283
371 IDK Peerumade 5539 21712 144.75 150
372 IDK Peruvanthanam 3843 15626 138.08 113
373 IDK Purapuzha 2952 11836 23.73 499
374 IDK Rajakkad 3783 15198 20.15 754
375 IDK Rajakumari 4188 16086 84.41 191
376 IDK Santhanpara 4408 15632 7.84 1994
377 IDK Senapathy 3228 12529 59.509 211
378 IDK Udumbanchola 4118 14059 84.41 167
379 IDK Udumbannoor 5896 23859 14.5 1645
380 IDK Upputhara 6842 26236 29.13 901
381 IDK Vandanmedu 8115 30567 19.49 1568
382 IDK Vandiperiyar 10148 40809 21.43 1904
383 IDK Vannapuram 7324 28900 926 31
384 IDK Vathikudy 6898 27670 13.36 2071
385 IDK Vattavada 1561 5697 18.01 316
386 IDK Vazhathope 4933 19723 12.61 1564
387 IDK Vellathuval 6437 25701 43.06 597
388 IDK Velliyamattom 5362 21440 36.6 586
389 EKM Aikaranad 5327 21107 25.95 813
390 EKM Alangad 10197 41251 17.85 2311
391 EKM Amballur 6311 25628 54.06 474
392 EKM Arakuzha 3711 15404 21 734
393 EKM Asamannoor 4714 19311 21.57 895
394 EKM Avoly 4725 19797 18.6 1064
395 EKM Ayavana 4835 20539 29.47 697
396 EKM Ayyampuzha 3639 14211 231.39 61
397 EKM Chellanam 8680 37399 19.42 1926
398 EKM Chendamangalam 7635 29326 10.72 2736
399 EKM Chengamanad 6879 27978 15.58 1796
400 EKM Cheranallur 7619 30594 10.596 2887
401 EKM Chittattukara 7830 31303 9.46 3309
402 EKM Choornikkara 7918 32746 11.07 2958
403 EKM Chottanikkara 5794 22656 12.68 1787
404 EKM Edakkattuvayal 4545 18158 18.62 975
405 EKM Edathala 10475 44204 15.98 2766
406 EKM Edavanakkad 5293 21787 10.17 2142
407 EKM Elamkunnapuzha 12231 50714 11.52 4402
408 EKM Elanji 4038 16495 29.48 560
409 EKM Ezhikkara 4536 18019 15.27 1180
410 EKM Kadamakkudy 4017 16295 12.29 1326
411 EKM Kadungalloor 10125 41827 18.06 2316
412 EKM Kalady 7088 28279 16.648 1699
413 EKM Kalloorkkad 3237 13337 38.95 342
414 EKM Kanjoor 5582 22541 14.32 1574
415 EKM Karukutty 6968 28118 33.57 838
416 EKM Karumalloor 8661 36078 21.5 1678
417 EKM Kavalangad 7329 29727 59.9 496
418 EKM Keerampara 3191 12525 28.74 436
419 EKM Keezhmad 8635 36567 18.14 2016
420 EKM Kizhakkambalam 7909 33363 31.57 1057
421 EKM Koovappady 9056 36241 31.18 1162
422 EKM Kottappady 4416 17903 31.94 561
423 EKM Kottuvally 10652 42852 20.82 2058
424 EKM Kumbalam 7214 29193 20.79 1404
425 EKM Kumbalangy 6763 28248 15.21 1857
426 EKM Kunnathunad 7943 33508 18.576 1804
427 EKM Kunnukara 5419 21765 21.25 1024
428 EKM Kuttampuzha 6366 24451 543.07 45
429 EKM Kuzhuppilly 3015 12137 5.76 2107
430 EKM Malayattoor-Neeleswaram 6460 25485 34.22 745
431 EKM Maneed 4210 16980 26.19 648
432 EKM Manjalloor 4201 17361 23.02 754
433 EKM Manjapra 4061 16011 7.2 2224
434 EKM Marady 3857 15543 21.37 727
435 EKM Mazhuvannoor 8449 34083 49.11 694
436 EKM Mokkannoor 4918 19628 22.5 872
437 EKM Mudakkuzha 4448 17355 21.97 790
438 EKM Mulamthuruthy 6489 25852 21.47 1204
439 EKM Mulavukad 5315 21833 19.27 1133
440 EKM Nayarambalam 5910 24127 12.32 1958
441 EKM Nedumbassery 7956 31304 23.14 1353
442 EKM Nellikkuzhi 9825 41181 25.03 1645
443 EKM Njarackal 5848 23760 8.6 2763
444 EKM Okkal 5916 24186 12.8 1890
445 EKM Paingottur 3767 15441 28.5 542
446 EKM Paipra 9999 42682 32.18 1326
447 EKM Palakkuzha 3401 13412 22.27 602
448 EKM Pallarimangalam 3387 14848 15.82 939
449 EKM Pallippuram 10838 44042 16.5 2669
450 EKM Pampakuda 4491 17672 33.09 534
451 EKM Parakkadavu 7858 30752 24.66 1247
452 EKM Pindimana 4217 16519 32.18 513
453 EKM Poothrika 5375 21053 25.53 825
454 EKM Pothanikkad 2517 10221 17.14 596
455 EKM Puthenvelikkara 7082 28227 19.87 1421
456 EKM Ramamangalam 3835 14850 23.4 635
457 EKM Rayamangalam 9219 36722 36.77 999
458 EKM Sreemoolanagaram 6146 25708 14.41 1784
459 EKM Thirumarady 4482 17585 30 586
460 EKM Thiruvaniyoor 6374 25171 21.91 1149
461 EKM Thuravoor 5497 21468 12.33 1741
462 EKM Udayamperoor 9716 39538 24.85 1591
463 EKM Vadakkekara 8266 32745 9.32 3513
464 EKM Vadavukode-Puthencruz 6301 24911 36.89 675
465 EKM Valakam 4573 18308 23.73 772
466 EKM Varappetty 4482 18529 21.5 862
467 EKM Varappuzha 6667 26750 7.74 3456
468 EKM Vazhakulam 9722 41521 19.54 2125
469 EKM Vengola 12004 50476 36.62 1378
470 EKM Vengoor 5607 21937 248.01 88
471 TCR Adat 7781 31973 23.22 1377
472 TCR Alagappanagar 7353 29341 18.38 1596
473 TCR Alur 11012 43488 15.97 2723
474 TCR Annamanada 7734 30289 32.18 941
475 TCR Anthicad 5278 21449 12.99 1651
476 TCR Arimpur 7959 32292 22.65 1426
477 TCR Athirappally 2449 9153 48.9 187
478 TCR Avanur 5621 22482 18.25 1232
479 TCR Avinissery 5212 21707 7.82 2776
480 TCR Chazhoor 7203 29141 25.54 1141
481 TCR Chelakkara 9674 40450 59.75 677
482 TCR Cherpu 8911 37099 20.88 1777
483 TCR Choondal 7606 32436 19.98 1623
484 TCR Chowwannur 3866 16690 9.9 1686
485 TCR Desamangalam 4579 21883 23.35 937
486 TCR Edathiruthy 7231 29325 16.44 1784
487 TCR Edavilangu 4968 20363 76 268
488 TCR Elavally 6513 27209 16.28 1671
489 TCR Engandiyur 5885 23583 15.68 1504
490 TCR Eriyad 10940 46213 16.75 2759
491 TCR Erumapetty 7153 29834 32.12 929
492 TCR Kadangode 7478 32574 32.05 1016
493 TCR Kadappuram  5103 25305 9.63 2628
494 TCR Kadavallur 8299 36464 24.845 1468
495 TCR Kadukkutty 6378 25128 17.63 1425
496 TCR Kaipamangalam 8495 35626 13.62 2616
497 TCR Kaiparamba 7688 31299 20.48 1528
498 TCR Kandanassery 5934 24452 15.27 1601
499 TCR Karalam  5496 21315 17.74 1202
500 TCR Kattakampal 6069 25903 16.84 1538
501 TCR Kattur 4480 18017 11.7 1540
502 TCR Kodakara 8203 32298 21.29 1517
503 TCR Kodassery 8722 34198 93.9 364
504 TCR Kolazhy 7819 31567 16.6 1902
505 TCR Kondazhy 5201 22403 29.89 750
506 TCR Koratty 8375 32523 23.42 1389
507 TCR Kuzhur 5060 19916 19.11 1042
508 TCR Madakkathara 6919 27181 21.59 1259
509 TCR Mala 8751 34371 28.35 1212
510 TCR Manalur 8107 32886 18.22 1805
511 TCR Mathilakam 6967 27833 12.92 2154
512 TCR Mattathur 12129 47875 103 465
513 TCR Melur 6837 27659 23.06 1199
514 TCR Mulamkunnathukavu 5060 20256 21.22 955
515 TCR Mullassery 5262 21676 11.25 1927
516 TCR Mullurkara 4370 20100 44.28 454
517 TCR Muriyad 6859 27059 58 467
518 TCR Nadathara 7438 31352 19.3 1624
519 TCR Nattika 4915 19406 9.608 2020
520 TCR Nenmenikkara 5355 22002 11.41 1928
521 TCR Orumanayur 2553 11688 5.19 2252
522 TCR Padiyur 4800 18745 18.57 1009
523 TCR Pananchery 11393 45963 141.71 324
524 TCR Panjal 5643 25024 30.39 823
525 TCR Paralam 6038 24825 17.04 1457
526 TCR Parappukkara 7554 29659 22.015 1347
527 TCR Pariyaram 5947 23070 13.69 1685
528 TCR Pavaratty 4593 20676 9.25 2235
529 TCR Pazhayannur 9574 40256 59.03 682
530 TCR Perinjanam 5342 21012 9.3 2259
531 TCR Poomangalam 3261 12541 10.94 1146
532 TCR Porkulam 3956 16339 13.47 1213
533 TCR Poyya 5690 22490 19.78 1137
534 TCR Punnayur 7262 36722 15.4 2385
535 TCR Punnayurkulam 6882 33368 16.6 2010
536 TCR Puthenchira 5531 21416 18.71 1145
537 TCR Puthukkad 5830 23375 29.29 798
538 TCR Puthur 11729 49284 79.07 623
539 TCR S.N. Puram 9350 37959 19.26 1971
540 TCR Talikkulam 6306 25507 10.89 2342
541 TCR Thanniyam 7396 29238 18.15 1611
542 TCR Thekkumkara 7257 29511 55.2 535
543 TCR Thiruvilwamala 7091 28544 37.94 752
544 TCR Tholur 4388 18431 17.2 1072
545 TCR Trikkur 6797 27874 25.38 1098
546 TCR Vadakkekad 5762 26109 13.72 1903
547 TCR Vadanappally 7180 30184 13.18 2290
548 TCR Valappad 8852 35237 16.33 2158
549 TCR Vallachira 4937 20233 10.18 1988
550 TCR Vallathol Nagar 5609 26133 19.87 1315
551 TCR Varandarappilly 10049 40892 103 397
552 TCR Varavoor 4536 20045 29.76 674
553 TCR Vellangallur 9542 38243 26.67 1434
554 TCR Vellookkara 7608 29207 26.61 1098
555 TCR Velur 6673 27633 28.32 976
556 TCR Venkitangu 5803 25118 24.04 1045
557 PKD Agali 8695 34941 489 71
558 PKD Akathethara 7127 28592 19.79 1445
559 PKD Alanallur 10568 52554 58.24 902
560 PKD Alathur 6096 26720 19.62 1362
561 PKD Ambalapara 8687 38276 50.08 764
562 PKD Anakkara 5214 24699 20.95 1179
563 PKD Ananganadi 5086 24445 20.78 1176
564 PKD Ayiloor 6648 28419 40.94 694
565 PKD Chalavara 5116 23466 27.9 841
566 PKD Chalissery 5352 24238 19.2 1262
567 PKD Elappully 9247 39032 49.07 795
568 PKD Elavanchery 4120 17940 32.18 557
569 PKD Eruthempathy 4911 18158 36.93 492
570 PKD Kadampazhipuram 7282 31506 37 852
571 PKD Kanjirampuzha 7196 32999 58.24 567
572 PKD Kannadi 5669 24030 19.05 1261
573 PKD Kannambra 5990 25084 29.72 844
574 PKD Kappur 6519 31337 23.52 1332
575 PKD Karakurissi 5768 27999 27 1037
576 PKD Karimba 6182 27480 69.22 397
577 PKD Karimpuzha 6938 32117 47.39 678
578 PKD Kavasseri 6739 29003 30.46 952
579 PKD Keralassery 3683 15022 23.95 627
580 PKD Kizhakkencheri 9730 40928 112.56 364
581 PKD Kodumba 5683 23828 577 41
582 PKD Koduvayur 6845 29197 20.16 1448
583 PKD Kollengode 6921 29587 49.33 600
584 PKD Kongad 6854 30020 35.55 844
585 PKD Koppam 6103 30169 25.7 1174
586 PKD Kottayi 5161 22037 19.865 1109
587 PKD Kottoppadam 8417 43283 79.81 542
588 PKD Kozhinjampara 7064 28751 43.84 656
589 PKD Kulukkallur 5568 27971 22.74 1230
590 PKD Kumaramputhur 6745 32860 37.25 882
591 PKD Kuthannur 5537 23891 35.83 667
592 PKD Kuzhalmannam 6351 27366 30.2 906
593 PKD Lakkidi-Perur 7482 32858 30.379 1082
594 PKD Malampuzha 3444 14479 183.42 79
595 PKD Mankara 4310 18732 20.53 912
596 PKD Mannur 4603 19813 18.212 1088
597 PKD Marutharode 8268 34627 19.68 1760
598 PKD Mathur 5765 25016 35.83 698
599 PKD Melarcode 6139 26090 25.52 1022
600 PKD Mundur 7099 30648 30.04 1020
601 PKD Muthalamada 8698 37060 351.75 105
602 PKD Muthuthala 5242 24861 19.95 1246
603 PKD Nagalassery 6262 27606 26 1062
604 PKD Nalleppilly 7931 32713 28 1168
605 PKD Nellaya 7282 36146 24.41 1481
606 PKD Nelliyampathy 1534 5545 576.52 10
607 PKD Nemmara 8810 36549 36.84 992
608 PKD Ongallur 8517 43271 31.68 1366
609 PKD Pallassana 5487 23729 29.37 808
610 PKD Parlai 8150 34451 30.27 1138
611 PKD Parudur 5410 26638 485 55
612 PKD Pattanchery 5972 26018 30.3 859
613 PKD Pattithara 6962 33157 27 1228
614 PKD Peringottukurissi 5859 25075 31.45 797
615 PKD Perumatty 7496 30445 60.79 501
616 PKD Peruvemba 4522 19312 20 966
617 PKD Pirayiri 8944 41359 18.69 2213
618 PKD Polpully 3894 16500 20.04 823
619 PKD Pookkottukavu 3557 14427 22.1 653
620 PKD Puducode 4697 21642 16.29 1329
621 PKD Pudur 3495 12170 413.47 29
622 PKD Pudussery 12667 51185 122.84 417
623 PKD Puthunagaram 3844 17892 9.24 1936
624 PKD Puthuppariyaram 9222 39428 12.874 3063
625 PKD Sholayar 4675 17207 150.76 114
626 PKD Sreekrishnapuram 5329 21873 29.6 739
627 PKD Tarur 6033 26178 34.72 754
628 PKD Thachampara 4095 18087 53.97 335
629 PKD Thachanattukara 5140 26669 35.04 761
630 PKD Thenkara 6250 29527 32 923
631 PKD Thenkurissi 6323 27196 29.1 935
632 PKD Thirumittacode 6945 31998 32.3 991
633 PKD Thiruvegapura 6518 33942 20.46 1659
634 PKD Thrikkadeeri 5537 26662 22.24 1199
635 PKD Thrithala 5879 27796 22.78 1220
636 PKD Vadakarapathy 6844 26459 49.51 534
637 PKD Vadakkancheri 8401 35969 37.88 950
638 PKD Vadavannur 3927 17126 17.38 985
639 PKD Vallapuzha 5282 28018 21.64 1295
640 PKD Vandazhi 7407 31929 56.7 563
641 PKD Vaniyamkulam 7709 32050 35.52 902
642 PKD Vellinezhi 4178 17101 31.18 548
643 PKD Vilayur 4792 23389 17.78 1315
644 MPM Abdu Rahiman Nagar 7338 41993 14.83 2832
645 MPM Alamcode 7050 33918 20.35 1667
646 MPM Aliparamba 7947 41725 35.67 1170
647 MPM Amarambalam 7841 35975 140.15 257
648 MPM Anakkayam 9825 50634 45.23 1119
649 MPM Angadippuram 11712 56451 38.59 1463
650 MPM Areekode 6037 31563 12.21 2585
651 MPM Athavanad 7573 41187 26.77 1539
652 MPM Chaliyar 4614 20834 125.84 166
653 MPM Chekkode 6297 32867 15.36 2140
654 MPM Chekkode 6340 32224 123.72 260
655 MPM Chelambra 7078 34149 122.8 278
656 MPM Cheriyamundam 5613 31212 75.64 413
657 MPM Cherukavu 7478 36773 13.56 2712
658 MPM Chungathara 8054 36269 75.14 483
659 MPM Edakkara 6198 28162 58.09 485
660 MPM Edappal 6684 32550 23.6 1379
661 MPM Edappatta 4532 22729 25.77 882
662 MPM Edarikode 5223 27356 15.65 1748
663 MPM Edavanna 9048 46128 44 1048
664 MPM Edayoor 6811 36498 34.41 1061
665 MPM Elamkulam 5330 26456 20.31 1303
666 MPM Irimbilyam 5904 30635 24.06 1273
667 MPM Kalady 5320 25872 16.98 1524
668 MPM Kalikavu 7042 35210 95 371
669 MPM Kalpakancheri 6198 33721 16.25 2075
670 MPM Kannamangalam 7194 41260 28.24 1461
671 MPM Karulai 4972 23277 135 172
672 MPM Karuvarakundu 8168 41583 78.688 528
673 MPM Kavanoor 7259 37977 31.3 1213
674 MPM Keezhattur 7112 36317 40 908
675 MPM Kizhuparamba 4500 22062 14.99 1472
676 MPM Kodur 7119 38258 18.42 2077
677 MPM Koottilangadi 7005 36602 21.54 1699
678 MPM Kuruva 8513 45354 35.765 1268
679 MPM Kuttippuram 8961 47023 31.3 1502
680 MPM Kuzhimanna 6492 34413 22.05 1561
681 MPM Makkaraparamba 3644 18702 11.7 1598
682 MPM Mambad 7533 37221 84.67 440
683 MPM Mangalam 5664 33442 12.17 2748
684 MPM Mankada 6530 32748 31 1056
685 MPM Marakkara 7715 40404 27 1496
686 MPM Marancheri 7104 35011 20.47 1710
687 MPM Marancheri 7104 35011 20.47 1710
688 MPM Melattur 5548 27250 27.24 1000
689 MPM Mooniyur 10176 55535 22.66 2451
690 MPM Moorkkanad 6944 36324 17.6 2064
691 MPM Moothedam 5388 25261 48 526
692 MPM Morayur 6501 33960 24.57 1382
693 MPM Muthuvallur 4926 26028 21.49 1211
694 MPM Nannambra 6984 40543 18.35 2209
695 MPM Nannamukku 6221 28989 19.35 1498
696 MPM Niramaruthur 5259 29846 9.2 3244
697 MPM Othukkungal 7084 39139 17.27 2266
698 MPM Ozhur 6277 34016 15.92 2137
699 MPM Pallikal 8970 46962 25.85 1817
700 MPM Pandikkad 10790 55213 57.01 968
701 MPM Parappur 6554 36270 18.5 1961
702 MPM Perumanna Clari 4939 27278 11.48 2376
703 MPM Perumpadappa 5876 29766 29 1026
704 MPM Peruvallur 6411 34941 21.19 1649
705 MPM Ponmala 6237 33922 21.65 1567
706 MPM Ponmundam 4625 25855 9.116 2836
707 MPM Pookkottur 7032 37636 20.63 1824
708 MPM Porur 5907 29561 21.65 1365
709 MPM Pothukal 6072 28077 77 365
710 MPM Pulamanthole 7387 37785 32.15 1175
711 MPM Pulikkal 7611 40133 28.7 1398
712 MPM Pulpatta 7973 42683 30.12 1417
713 MPM Purathur 5787 31915 19.5 1637
714 MPM Puzhakkatiri 5883 29886 22.66 1319
715 MPM Talakkad 6883 35820 16.3 2198
716 MPM Tanalur 8844 47976 15.12 3173
717 MPM Tavanur 6924 34500 22.5 1533
718 MPM Thazhekode 7951 41982 45.03 932
719 MPM Thenhippalam 6782 32045 17.32 1850
720 MPM Thennala 5130 29190 10 2919
721 MPM Thirunavaya 8484 45848 19.58 2342
722 MPM Thiruvali 6086 27734 33.83 820
723 MPM Thuvvur 5907 29991 31.38 956
724 MPM Trikkalangode 10415 52090 59.99 868
725 MPM Triprangode 7821 41167 20.67 1992
726 MPM Urakam 5294 29157 21.65 1347
727 MPM Urangattiri 8300 40297 79.15 509
728 MPM Valavannur 6151 33159 15.28 2170
729 MPM Vallikkunnu 9859 48006 25.14 1910
730 MPM Vattamkulam 7454 36147 20.89 1730
731 MPM Vazhakkad 7435 35774 23.7 1509
732 MPM Vazhayur 6468 30262 21.19 1428
733 MPM Vazhikkadavu 9972 47322 114 415
734 MPM Veliyankode 6211 32554 15.15 2149
735 MPM Vengara 8506 48600 18.66 2605
736 MPM Vettathur 5348 28104 35.84 784
737 MPM Vettom 6577 37456 13.46 2783
738 MPM Wandoor 10239 49013 45.45 1078
739 KKD Arikkulam 4409 18378 16.25 1131
740 KKD Atholi 6833 28213 21.06 1340
741 KKD Ayancheri 5864 26293 20.81 1263
742 KKD Azhiyur 6082 30023 9.77 3073
743 KKD Balusseri 6810 27363 20.99 1304
744 KKD Chakkittapara 5210 21086 142.45 148
745 KKD Changaroth 7548 32107 30.24 1062
746 KKD Chathamangalam 10526 46688 26 1796
747 KKD Chekkiad 5051 24246 27.69 876
748 KKD Chelannur 9716 40697 23.81 1709
749 KKD Chemancheri 8090 34819 16.76 2078
750 KKD Chengottukavu 6409 26791 13.6 1970
751 KKD Cheruvannur 5556 23388 21.6 1083
752 KKD Chorode 8089 38245 13.41 2852
753 KKD Edacheri 5985 26819 16.17 1659
754 KKD Eramala 7722 34658 19.06 1818
755 KKD Kadalundi 8651 42516 1202.43 35
756 KKD Kakkodi 10163 42866 18.59 2306
757 KKD Kakkur 5551 22788 20.38 1118
758 KKD Karassery 6847 31536 36.9 855
759 KKD Kattippara 5318 22706 28 811
760 KKD Kavilumpara 5528 22828 84.8 269
761 KKD Kayakkodi 5664 24578 28.14 873
762 KKD Kayanna 3418 13755 16.83 817
763 KKD Keezhariyur 3670 15116 13.65 1107
764 KKD Kizhakkoth 6940 31261 19.84 1576
765 KKD Kodencheri 8578 34854 102.56 340
766 KKD Kodiyathur 6024 28335 29.81 951
767 KKD Koodaranji 4423 18678 87.98 212
768 KKD Koorachundu 4155 17027 14.13 1205
769 KKD Koothali 4127 16969 28.96 586
770 KKD Kottur 7611 30982 27.23 1138
771 KKD Kunnamangalam 11841 53223 10.58 5031
772 KKD Kunnummal 4303 18031 17.94 1005
773 KKD Kuruvattur 8151 34241 15.22 2250
774 KKD Kuttiadi 4511 19351 19.391 998
775 KKD Madavoor 6598 28672 31.03 924
776 KKD Maniyur 9297 39961 29.62 1349
777 KKD Maruthonkara 4772 19871 20.48 970
778 KKD Mavoor 6783 29781 23.41 1272
779 KKD Meppayyur 6584 27929 16.02 1743
780 KKD Moodadi 6906 30170 20.44 1476
781 KKD Nadapuram 8455 40230 22.2 1812
782 KKD Naduvannur 6207 25979 22.2 1170
783 KKD Nanmanda 6761 27316 23.1 1183
784 KKD Narikkunni 5785 24290 17.75 1368
785 KKD Narippatta 6206 26529 23.64 1122
786 KKD Nochad 6456 26857 21.43 1253
787 KKD Olavanna 15074 68432 21.43 3193
788 KKD Omassery 7933 35009 25.46 1375
789 KKD Onchiam 6289 28650 8.33 3439
790 KKD Panangad 8483 33971 47 723
791 KKD Perambra 7909 32784 26.12 1255
792 KKD Perumanna 7979 35460 13.45 2636
793 KKD Peruvayal 10852 47700 26.39 1808
794 KKD Purameri 6185 27612 20.27 1362
795 KKD Puthuppadi 9806 42083 62 679
796 KKD Thalakkulathur 6897 29388 21.54 1364
797 KKD Thamarassery 8172 35706 27.17 1314
798 KKD Thikkody 6201 27051 14.14 1913
799 KKD Thiruvallur 7950 35598 27.78 1281
800 KKD Thiruvambadi 6771 28820 83.96 343
801 KKD Thuneri 5212 23421 15.45 1516
802 KKD Thurayur 3257 14176 10.48 1353
803 KKD Ulliyeri 7901 32509 25.86 1257
804 KKD Unnikulam 11713 49348 38.26 1290
805 KKD Valayam 4136 18374 31.08 591
806 KKD Vanimel 5554 25412 36.53 696
807 KKD Velom 6082 26738 25.6 1044
808 KKD Villiappally 7829 34502 17.35 1989
809 WYD Ambalavayal 8568 35207 16.04 2195
810 WYD Edavaka 7539 33665 31.81 1058
811 WYD Kaniambetta 7672 33956 37.85 897
812 WYD Kottathara 3787 16670 31.75 525
813 WYD Meenangadi 8199 33450 53.51 625
814 WYD Meppady 8661 37785 125.94 300
815 WYD Mullenkolly 6929 28400 71.58 397
816 WYD Muppainad 5562 24590 68.92 357
817 WYD Muttil 7998 35281 47.37 745
818 WYD Nenmeni 11330 46950 69.38 677
819 WYD Noolpuzha 6510 27833 242.97 115
820 WYD Padinharethara 5788 25965 55.18 471
821 WYD Panamaram 10334 45627 80.19 569
822 WYD Poothadi 9800 39649 83 478
823 WYD Pozhuthana 4256 18406 71.3 258
824 WYD Pulpalli 8414 33951 77.78 437
825 WYD Thariyode 2734 11725 71.127 165
826 WYD Thavinhal 9257 39813 134 297
827 WYD Thirunelly 6902 29696 201.16 148
828 WYD Thondernad 5280 23142 131.5 176
829 WYD Vellamunda 8796 40627 64.54 629
830 WYD Vengappally 2676 11756 21.16 556
831 WYD Vythiri 4159 18305 47.129 388
832 KNR Alakode 8548 34878 15.97 2184
833 KNR Ancharakandy  5245 23030 15.36 1499
834 KNR Aralam 6904 29328 123.72 237
835 KNR Ayyankunnu 5387 22436 122.8 183
836 KNR Azhikode 10015 47323 16.04 2950
837 KNR Chapparapadavu 7191 31622 69.99 452
838 KNR Chembilode 7050 34319 20.99 1635
839 KNR Chengalai 6719 30559 67.33 454
840 KNR Cherukunnu 3418 16111 15.97 1009
841 KNR Cherupuzha 7502 30733 75.64 406
842 KNR Cheruthazham 7074 29348 32.18 912
843 KNR Chirakkal 9599 45601 13.56 3363
844 KNR Chittariparamba 5303 23878 31.81 751
845 KNR Chockli 6031 28415 11.98 2372
846 KNR Dharmadom  6751 30804 10.68 2884
847 KNR Eramam-Kuttoor 7011 27830 75.14 370
848 KNR Eranholi 6042 25818 10.08 2561
849 KNR Eruvassy 4694 19216 54.06 355
850 KNR Ezhome 4297 19261 21 917
851 KNR Irikkur 2327 13820 11.38 1214
852 KNR Kadambur 4127 18979 7.5 2531
853 KNR Kadannappalli-Panapuzha 5307 21785 53.75 405
854 KNR Kadirur  6817 31087 12.3 2527
855 KNR Kalliasseri  7149 31122 15.37 2025
856 KNR Kanichar 3781 15570 51.9 300
857 KNR Kankole-Alapadamba 4809 19325 42.7 453
858 KNR Kannapuram  4531 18459 14.39 1283
859 KNR Karivellur-Peralam 5410 21105 22.23 949
860 KNR Keezhallur 4434 20440 29.02 704
861 KNR Kelakam 4110 16506 77.92 212
862 KNR Kolacherry 5457 27943 20.72 1349
863 KNR Koloyad 4655 19790 33.17 597
864 KNR Koodali 6557 30239 40.76 742
865 KNR Kottayam - Malabar  3815 19176 8.43 2275
866 KNR Kottiyoor 4173 16768 97.58 172
867 KNR Kunhimangalam 4533 18965 15.44 1228
868 KNR Kunnothuparamba 8596 39392 29.77 1323
869 KNR Kurumathur 6790 31023 50.79 611
870 KNR Kuttiattoor 5611 25925 35.15 738
871 KNR Madayi 6687 35888 16.17 2219
872 KNR Malapattam 2250 9628 19.34 498
873 KNR Malur 4917 22314 41.38 539
874 KNR Mangattidam  7506 34652 30.62 1132
875 KNR Mattool 4564 27806 12.82 2169
876 KNR Mayyil 6387 29649 33.38 888
877 KNR Mokeri 4292 19684 10.53 1869
878 KNR Munderi  7391 37029 20.62 1796
879 KNR Muzhakkunnu 4881 21807 31.04 703
880 KNR Muzhappilangad  4460 23709 7.19 3297
881 KNR Naduvil 7524 31190 87.97 355
882 KNR Narath 5348 26769 17.24 1553
883 KNR New Mahe  3165 16303 5.8 2811
884 KNR Padiyoor-Kalliad 4921 21524 55.4 389
885 KNR Panniyannur  4866 22308 10.02 2226
886 KNR Pappinisseri 7225 35134 14.89 2360
887 KNR Pariyaram 7441 32878 54.77 600
888 KNR Pattiom 6840 30502 27.88 1094
889 KNR Pattuvam 3300 15659 16.85 929
890 KNR Payam 6552 28196 31.21 903
891 KNR Payyavoor 5698 22998 69.34 332
892 KNR Peralassery 6529 29107 19.4 1500
893 KNR Peravoor 5584 23558 34.1 691
894 KNR Peringome-Vayakkara 6881 29374 76.96 382
895 KNR Pinarayi 7833 33706 20.04 1682
896 KNR Ramanthali 5082 25711 29.9 860
897 KNR Thillenkeri 3204 14583 25.06 582
898 KNR Thrippangottur 6536 29911 32.39 923
899 KNR Udayagiri 4597 18804 51.84 363
900 KNR Ulikkal 8392 35429 74.6 475
901 KNR Valapattanam  1329 7955 2.04 3900
902 KNR Vengad 8127 38606 28.09 1374
903 KSD Ajanur 10335 49153 27.83 1766
904 KSD Badiyadka 6744 34207 67.4 508
905 KSD Balal 5786 23670 93.2 254
906 KSD Bedadka 6305 27868 85.49 326
907 KSD Bellur 2074 10241 69.99 146
908 KSD Chemnad 10597 54747 40.1 1365
909 KSD Chengala 10629 56781 53.73 1057
910 KSD Cheruvathur 6029 27435 18.37 1493
911 KSD Delampady 4371 22773 79.5 286
912 KSD East Eleri 6097 25075 62.52 401
913 KSD Enmakaje 5135 26824 78.23 343
914 KSD Kallar 4691 19414 72.7 267
915 KSD Karadka 4265 21211 77.49 274
916 KSD Kayyur-Cheemeni 6000 23495 60.83 386
917 KSD Kinanoor-Karindalam 6999 27585 41.17 670
918 KSD Kodom-Bellur 8024 33211 95.44 348
919 KSD Kumbadaje 2787 14772 31.039 476
920 KSD Kumbala 8674 46691 40.185 1162
921 KSD Kuttikole 5743 24923 66 378
922 KSD Madhur 8388 41463 26.04 1592
923 KSD Madikai 5527 22050 51.8 426
924 KSD Mangalpady 9218 48441 36 1346
925 KSD Manjeshwar 7762 41515 24.4 1701
926 KSD Meenja 4527 23318 44.91 519
927 KSD Mogral Puthur 4773 24839 14.23 1746
928 KSD Muliyar 4980 25095 45.75 549
929 KSD Padne 4335 22134 13.39 1653
930 KSD Paivalike 6212 34274 72.5 473
931 KSD Pallikkara 8856 43255 34.09 1269
932 KSD Panathady 5563 22976 78.79 292
933 KSD Pilicode 6142 25122 26.77 938
934 KSD Pullur-Periya 6767 29642 63.25 469
935 KSD Puthige 3920 21823 39.61 551
936 KSD Thrikkaripur 7850 38687 23.31 1660
937 KSD Udma 7519 37537 23.54 1595
938 KSD Valiyaparamba 2561 12790 16.12 793
939 KSD Vorkady 4751 25756 45.4 567
940 KSD West Eleri 6974 29316 77.45 379
Total
6074841 25811563 39199.1 658
The details of Edamalakkudy GP is not included in 2011 Census figures.