ഡിഡിപി -പത്തനംതിട്ട - പഞ്ചായത്ത്‌ വകുപ്പിലെ 01.04.2018 മുതല്‍ 31.07.2020 വരെ കാലയളവിലുള്ള പാര്‍ട്ട്‌ ടൈം സ്വീപ്പര്‍ / സ്കാവഞ്ചര്‍ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ സീനിയോരിറ്റിപട്ടിക