ഡിഡിപി -മലപ്പുറം -2021 പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം- സീനിയർ ക്ലർക്ക്, ക്ലർക്ക്, ഓഫീസ് അറ്റൻ്റൻ്റ്, ഡ്രൈവർ എന്നീ തസ്തികകളിലെ അപേക്ഷകരുടെ കരട് ലിസ്റ്റ്