ഡിഡിപി കാസര്‍ഗോഡ് - ജീവനക്കാര്യം  ഓൺലൈൻ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം 2022-ജില്ലാസ്ഥലംമാറ്റം -  ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ അലോട്ട്‌മെന്റ്  ലിസ്റ്റ്