അകലകുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ക്ലര്‍ക്ക് ശ്രീ സാംകുട്ടി സി ലാസിനെ സേവനത്തില്‍ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച്

Posted on Tuesday, August 22, 2023-12:11 pm

അകലകുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ  ക്ലര്‍ക്ക് ശ്രീ സാംകുട്ടി സി ലാസിനെ സേവനത്തില്‍ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച്