പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിന് ഐ എസ് ഓ 9001:2015 അംഗീകാരം .

Posted on Tuesday, June 30, 2020-11:46 am

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിന്  ഐ എസ് ഓ  9001:2015  അംഗീകാരം .