ഭാഷാന്യൂനപക്ഷ സെക്രട്ടറി തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് താത്ക്കാലിക സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കുുന്നതിനായി ജീവനക്കാരുടെ മുന്‍ഗണനപട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്