പെര്‍ഫോമന്‍സ് ആഡിറ്റ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍/സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി തസ്തികയിലേയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കി നിയമിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു(PAN/1/2023-E1(DP) date 07/01/2023)