അക്കൌണ്ടന്റ് തസ്തികയിലേയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നു (LSGD/PD/12509/2023-DEB3 dated 14/03/2023)