തൃശ്ശൂര്‍- ലൈഫ് മിഷന്‍ -കരാര്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിനു അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു