കോവിഡ്‌ 19 സംബന്ധിച്ച് ബഹു തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം

കോവിഡ്‌ 19 സംബന്ധിച്ച് തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. എ.സി. മൊയ്തീന്‍റെ സന്ദേശം