കോവിഡ്‌ 19 സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത്‌ ഡയറക്ടറുടെ സന്ദേശം

കോവിഡ്‌ 19 സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത്‌ ഡയറക്ടര്‍ ഡോ: പി കെ ജയശ്രീയുടെ സന്ദേശം

Message from Panchayat Director