ഭരണ ജാഗ്രത - സസ്പെന്‍ഷനില്‍ ഉള്ള ജീവനക്കാര്‍ക്കുള്ള സര്‍ക്കുലര്‍ (PAN/8194/2020-D5(DP) 22/07/2020 )