ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍, പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സര്‍ക്കുലര്‍ (PAN/2444/2020-D3(DP) Dt 15/07/2021)