തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം - 1997-98 മുതല്‍ 2015 -2016 വരെ - സംക്ഷിപ്ത വിവരങ്ങള്‍.

Decentralized Planning through  Local Self Governments in Kerala

 

The role of local bodies in the formulation and implementation of plan was very limited in Kerala like other parts of India before 1996-97. Main activities were the local bodies were the utilization of untied plan grants and implementation of sponsored projects of State as well as Central Governments. As a First time in the history of Local Self Governments, in 1989-90  following the recommendations of Shri S.B.Sen , State Government decided to provide every village with an untied plan grant which could be utilized as per their priorities. In the State budget of 1996-97 Government of Kerala allocated total of Rs.212 Crores ,ie,Rs.69 Crores for the Urban Local Bodies and Rs.143 Crores for the rural local bodies as untied plan grants.  These allocations were made in addition to the schematic transfer to the tune of Rs.109 Crores to the panchayatiraj institutions. Thus the total transfer to the Local bodies in 1996-97 was Rs.321 Crores.

Government of Kerala had been earmarking assigned taxes, shared taxes and statutory and non statutory grants in aids to the LSGs upto the implementation of the Second State Finance Commission period. Since the implementation of the Second Finance Commission , the budgetary provisions of grants- in aid to LSGs has four categories, ie, General purpose /traditional functions , road maintenance assets, non road maintenance assets and plan grants  ( expansion and development). Second Finance Commission advocated three and half percentage of own revenue be devolved to LSGs as General Purpose grants or otherwise called traditional Functions grants.  This grants could be utilized for meeting expenses in the traditional sectors and operating costs of the LSGs. Maintenance grants  to roads and non roads was also recommended by the Second Finance Commission. Plan grants can also be divided into three, ie, general sector, Special Component Plan ( SCP) and Tribal Sub Plan ( TSP).

 

                                 Table No.1

 Total budgetary allocation to the Local Self Governments in Kerala

  Plan fund Non Plan Total

1996-97

212.00

616.15

828.15

1997-98

749.00

297.20

1046.20

1998-99

950.00

384.30

1334.30

1999-00

1020.00

405.40

1425.40

2000-01

1045.00

419.90

1464.90

2001-02

850.00

440.90

1290.90

2002-03

1342.00

472.20

1814.20

2003-04

1317.00

505.60

1822.60

2004-05

1350.00

531.00

1881.00

2005-06

1375.00

657.00

2032.10

2006-07

1400.00

649.00

2049.90

2007-08

1540.00

714.90

2254.90

2008-09

1694.00

786.30

2480.30

2009-10

1863.00

865.00

2728.00

2010-11

2050.00

951.00

3001.50

2011-12

2750.00

1409.80

4159.80

2012-13

3228.00

1821.20

5049.20

2013-14

4000.00

2314.60

6314.60

2014-15

4700.00

2706.80

7406.80

2015-16

4800.00

2879.40

7679.40

20 years average

1911.75

(65.85)

991.38

(34.15)

2903.21

(100.00)

Source: Economic Reviews of various years and budgetary documents.

 

 

Non Plan assistance

Total budgetary allocation to the Local Self Governments in Kerala  from 2004-05 to 2015-16

Year

Traditional

Functions

Maintenance to roads

Maintenance to non roads

Plan Fund

Total

2004-05

205.3

129.3

196.4

1350

1881.0

2005-06

255.5

174.9

226.7

1375

2032.1

2006-07

300.0

138.9

211.0

1400

2049.9

2007-08

330.0

152.8

232.1

1540

2254.9

2008-09

362.9

168.1

255.3

1694

2480.3

2009-10

399.3

184.9

280.8

1863

2728.0

2010-11

439.2

203.4

308.9

2050

3001.5

2011-12

617.0

528.5

264.3

2750

4159.8

2012-13

735.2

724.0

362.0

3228

5049.2

2013-14

900.1

943.0

471.5

4000

6314.6

2014-15

1052.6

1102.8

551.4

4700

7406.8

2015-16

1119.8

(14.6)

1173.1

(15.3)

586.5

(7.6)

4800

(62.5)

7679.4

(100.0)

 

Since 2004-05 Government of Kerala has been earmarking allocation to LSGs as Traditional Functions, Maintenance to roads, Maintenance to non roads and Plan Fund as per the recommendation  of Second State Finance Commission.

 

 

 

 

 

Plan assistance

Table no.2  Plan allocation

 

Year

Total Plan allocation

Total

% to total

1996-97

2200

212

9.64

1997-98

2855

749

26.23

1998-99

3100

950

30.65

1999-00

3250

1020

31.38

2000-01

3535

1045

29.56

2001-02

3015

850

28.19

2002-03

4026

1342

33.33

2003-04

4430

1317

29.73

2004-05

4800

1350

28.13

2005-06

5369

1375

25.61

2006-07

6680

1400

20.96

2007-08

6950

1540

22.16

2008-09

7700

1694

22.00

2009-10

8920

1863

23.30

2010-11

10025

2050

21.90

2011-12

11030

2750

23.30

2012-13

14010

3228

23.00

2013-14

17000

4000

23.50

2014-15

20000

4700

23.50

2015-16

20000

4800

24.00

Average for 20 years

7944.75

1911.75

25.00

 

Source: Economic Review 2012 and Budget Documents

 

Figure No. 1 Percentage of Plan assistance to LSGs

 

Table no. 3 . Plan assistance to various forms of LSGs

Year

Grama

Panchayat

Block

panchayat

District

panchayat

Municiplity

Corporation

Total

% change

1996-97

100.00

15.00

28.00

54.00

15.00

212

-

1997-98

420.49

108.69

123.94

62.34

33.54

749

  253.3

1998-99

549.54

135.02

142.67

81.89

40.88

950

26.8

1999-00

595.01

144.41

148.39

88.13

44.06

1020

7.37

2000-01

608.92

148.8

153.07

89.52

44.69

1045

2.45

2001-02

483.43

115.32

115.32

74.41

61.52

850

(-)18.66

2002-03

760.84

179.94

180.94

122.60

97.68

1342

57.88

2003-04

741.70

179.60

185.01

117.44

93.25

1317

(-)1.86

2004-05

759.17

185.02

190.79

119.91

95.11

1350

2.51

2005-06

777.05

192.25

198.21

115.12

92.37

1375

1.85

2006-07

787.89

199.85

205.83

144.44

91.99

1400

1.80

2007-08

866.68

219.83

226.4

125.91

101.18

1540

10.00

2008-09

943.44

240.08

243.67

107.42

107.42

1694

10.00

2009-10

1048.66

265.99

273.95

152.23

122.14

1863

10.00

2010-11

1154.16

292.53

301.28

167.69

134.31

2050

10.03

2011-12

1515.46

372.32

372.32

275.56

214.31

2750

34.14

2012-13

1849.95

398.57

399.07

333.27

247.57

3228

11.73

2013-14

2207.49

532.66

532.66

408.58

318.58

4000

23.91

2014-15

2595.59

622.98

622.98

482.38

376.05

4700

17.5

2015-16

2685.59

622.98

622.98

491.38

377.05

4800

2.12

20 years average

1072.55

(56.10)

258.59

(13.53)

263.37

(13.78)

180.71

(9.46)

135.44

(7.08)

1910.66

(100.00)

-

 

Source: Economic Review 2007 and

Utilization of available funds in Local Self Governments

LSGs have been allocation their plan funds into three sectors common called productive, service and infrastructure sectors. Total fund available for these sectors in 2013-14 was Rs.5057.59 Crores. Out of this 9 percent allocated to productive sector, 58 percent allocated to service sector and the remaining 33 percent allocated to infrastructure sector.

 

Table no.4   Availability and utilization of Funds in LSGs

Year

Fund available

         Expenditure

% of expenditure

2003-04

1228.67

1089.86

88.70

2004-05

1163.72

930.63

79.97

2005-06

1370.65

980.93

71.57

2007-08

1713.16

1377.49

80.41

2008-09

1966.94

1441.43

73.28

2009-10

2368.27

1749.01

73.85

2010-11

2882.50

1917.04

66.51

2012-13

3870.32

2741.67

70.84

2013-14

5057.59

3918.27

77.47

Source: Economic Review from 2003 to 2013

 

 

Table no.5 Availability and utilization of Funds in Grama Panchayats

Year

Fund available

Expenditure

% of expenditure

2003-04

813.03

804.48

98.95

2004-05

657.28

547.86

83.35

2005-06

774.70

588.91

76.02

2007-08

958.44

762.73

79.58

2008-09

1140.05

840.69

73.74

2009-10

1332.09

980.53

73.61

2010-11

1480.18

1046.85

70.72

2012-13

2176.69

1591.21

73.10

2013-14

2765.37

2246.59

81.24

Source: Economic Review from 2003 to 2013

 

Table No.6  Availability and utilization of Funds in Block Panchayats

           Year

Fund available

Expenditure

% of expenditure

2003-04

189.96

182.11

95.91

2004-05

158.01

128.50

81.32

2005-06

191.74

126.96

66.21

2007-08

238.80

203.04

85.02

2008-09

276.21

223.87

81.05

2009-10

315.50

257.60

81.65

2010-11

423.51

287.82

67.96

2012-13

466.24

393.07

84.31

2013-14

607.96

551.33

90.69

Source: Economic Review from 2003 to 2013

 

Table no.7 Availability and utilization of Funds in District Panchayats

Year

Fund available

Expenditure

% of expenditure

2003-04

200.93

156.05

77.66

2004-05

162.50

113.44

69.81

2005-06

197.20

107.27

54.40

2007-08

253.61

197.66

77.94

2008-09

277.27

183.48

66.17

2009-10

367.57

260.21

70.79

2010-11

543.48

294.15

54.12

2012-13

493.05

317.43

64.38

2013-14

704.52

465.58

66.09

Source: Economic Review from 2003 to 2013

Table no.8 Availability and utilization of Funds in Municipalities

Year

Fund available

Expenditure

% of expenditure

2003-04

129.87

121.50

93.56

2004-05

103.47

84.14

81.32

2005-06

114.61

101.91

88.91

2007-08

140.89

114.58

81.33

2008-09

163.23

125.31

76.77

2009-10

187.09

140.85

75.29

2010-11

230.29

161.94

70.32

2012-13

411.71

255.09

61.96

2013-14

541.35

395.95

73.14

Source: Economic Review from 2003 to 2013

 

 

 

 

Table No.9 Availability and utilization of Funds in Corporations

Year

Fund available

Expenditure

% of expenditure

2003-04

104.36

81.63

78.22

2004-05

82.46

56.69

68.75

2005-06

92.37

55.86

60.48

2007-08

121.41

99.46

81.92

2008-09

110.16

68.06

61.79

2010-11

205.02

126.26

61.59

2012-13

322.61

184.88

57.30

2013-14

438.36

258.80

59.04

Source: Economic Review from 2003 to 2013

Table no.10   Comparison of availability and utilization of funds in LSGs

 

Local Body

Grama Panchayats

 

Block Panchayats

 

Dist. Panchayat

 

Municipalities

 

Corporations

 

2003-04

98.95

95.91

77.66

93.56

78.22

2004-05

83.35

81.32

69.81

81.32

68.75

2005-06

76.02

66.21

54.40

88.91

60.48

2007-08

79.58

85.02

77.94

81.33

81.92

2008-09

73.74

81.05

66.17

76.77

61.79

2010-11

73.61

81.65

70.79

75.29

61.59

2012-13

70.72

67.96

54.12

70.32

57.30

2013-14

73.10

84.31

64.38

61.96

59.04

Source: Compiled from Economic Reviews from 2003 to 2013

 

Tierwise and sector wise allocation of Plan Funds during 1997-98 to 2006- 07

                                                   (Rs.Crores)

Local Body

General

SCP

TSP

Total

1997-98

 

 

 

 

Grama Panchayats

307.02

105.85

7.62

420.49

Block Panchayats

65.79

35.28

7.62

108.7

Dist. Panchayat

65.79

35.28

22.87

123.94

Municipalities

 

49.54

12.15

0.65

62.34

Corporations

 

27.86

5.44

0.24

33.53

Total

 

516.00

194.00

39.00

749.00

1998-99

 

 

 

 

Grama Panchayats

426.02

108.21

15.31

549.54

Block Panchayats

91.29

36.07

7.66

135.02

Dist. Panchayat

91.29

36.07

15.31

142.67

Municipalities

 

71.18

10.17

0.54

81.90

Corporations

 

36.22

4.48

0.18

40.87

Total

 

716.00

195.00

39.00

950.00

1999-2000

 

 

 

 

Grama Panchayats

464.10

111.03

19.88

595.01

Block Panchayats

99.45

37.01

7.95

144.41

Dist. Panchayat

99.45

37.01

11.93

148.39

Municipalities

 

77.51

10.38

0.24

88.13

Corporations

 

    39.49

4.57

-

44.06

Total

 

780.00

200.00

40.00

1020.00

2000-01

 

 

 

 

Grama Panchayats

467.08

120.47

21.37

608.91

Block Panchayats

100.09

40.16

8.55

    148.79

Dist. Panchayat

100.09

40.16

12.82

153.06

Municipalities

 

78.00

11.26

0.26

   89.53

Corporations

 

39.75

4.96

0.00

44.70

Total

 

785.00

217.00

43.00

1045.00

2001-02

 

 

 

 

Grama Panchayats

   384.84

98.59

-

483.43

Block Panchayats

82.46

32.86

-

115.32

Dist. Panchayat

82.46

32.86

-

115.32

Municipalities

 

64.85

9.56

-

74.41

Corporations

 

53.39

8.13

-

61.52

Total

 

    668.00

182.00

-

850.00

2002-03

 

 

 

 

Grama Panchayats

618.84

   142.00

-

760.84

Block Panchayats

132.61

   47.33

-

179.94

Dist. Panchayat

132.61

47.33

-

180.94

Municipalities

 

105.38

17.22

-

122.60

Corporations

 

83.06

14.62

-

97.68

Total

 

1073.50

268.50

-

1342.00

2003-04

 

 

 

 

Grama Panchayats

580.42

139.26

22.02

741.70

Block Panchayats

124.37

46.42

8.81

179.60

Dist. Panchayat

 

125.38

46.42

13.21

185.01

Municipalities’

 

100.15

16.89

0.40

117.44

Corporations

 

78.91

14.34

-

93.25

Total

 

1009.23

263.33

44.44

1317.00

2004-05

 

 

 

 

Grama Panchayats

   584.84  

150.50

23.83

759.17

Block Panchayats

125.32

50.17

9.53

185.02

Dist. Panchayat

 

126.32

50.17

14.30

190.79

Municipalities’

 

100.88

18.56

0.47

119.91

Corporations

 

79.31

15.80

-

95.11

Total

 

1016.67

285.20

48.13

1350.00

2005-06

 

 

 

 

Grama Panchayats

574.75

177.50

24.80

777.05

Block Panchayats

123.16

59.17

9.92

192.25

Dist. Panchayat

 

124.16

59.17

14.88

198.21

Municipalities’

 

93.75

20.80

   0.57

115.12

Corporations

 

74.54

17.83

-

92.37

Total

 

990.36

334.47

50.17

1375.00

2006-07

 

 

 

 

Grama Panchayats

544.11    

213.87

29.91

787.89

Block Panchayats

116.60

71.29

11.96

199.85

Dist. Panchayat

 

116.60

71.29

 

17.94

 

205.83

 

Municipalities’

 

88.70

25.06

0.68

114.44

Corporations

 

70.50

21.49

-

91.99

Total

 

936.51

403.00

60.49

1400.00

2007-08

 

 

 

 

Local Body

General

SCP

TSP

Total

Grama Panchayats

59851.71

23525.93

3289.64

86667.28

Block Panchayats

12825.37

7841.98

1315.85

21983.20

Dist. Panchayat

 

12825.37

7841.98

1973.77

22641.12

Municipalities’

 

9757.46

2756.59

75.74

12589.79

Corporations

 

7755.09

2363.52

-

10118.61

Total

103015.00

44330.00

6655.00

154000.00

2008-09

 

 

 

 

Local Body

General

SCP

TSP

Total

Grama Panchayats

65836.98

25878.52

3618.48

95333.98

Block Panchayats

14108.01

8626.18

1447.31

24181.50

Dist. Panchayat

 

14108.01

8626.18

2171.02

24905.21

Municipalities’

 

10733.30

3032.25

83.19

13848.74

Corporations

 

8530.70

2599.87

0

11130.57

Total

113317.00

48763.00

7320.00

169400.00

2009-10

 

 

 

 

Local Body

General

SCP

TSP

Local Body

Grama Panchayats

72420.70

28465.76

3980.05

104866.51

Block Panchayats

15518.90

9488.84

1591.88

26599.62

Dist. Panchayat

 

15518.90

9488.84

2388.11

27395.85

Municipalities’

 

11806.73

3325.61

91.38

15223.72

Corporations

 

9383.88

2830.42

0

12214.30

Total

124649.11

53599.47

8051.42

186300.00

2010-11

 

 

 

 

Local Body

General

SCP

TSP

Total

Grama Panchayats

79730.77

31310.34

4375.56

115416.67

Block Panchayats

17068.79

10435.72

1748.57

29253.08

Dist. Panchayat

 

17068.79

10435.72

2624.42

30128.93

Municipalities’

 

13015.40

3656.17

98.02

16769.59

Corporations

 

10320.27

3111.46

0

13431.73

 

137204.02

58949.41

8846.57

205000.00

2011-12

 

 

 

 

Local Body

General

SCP

TSP

Total

Grama Panchayats

995.60

341.07

58.62

1395.30

Block Panchayats

233.13

113.69

19.54

366.36

Dist. Panchayat

 

204.66

113.69

19.54

337.90

Municipalities’

 

208.76

50.86

1.37

261.00

Corporations

 

159.15

40.90

0

200.05

Total

1801.32

660.23

99.09

2560.64

2012-13

General

SCP

TSP

Total

 

 

 

 

 

Grama Panchayats

1524.22

556.62

95.85

2176.69

Block Panchayats

279.22

158.88

28.15

466.25

Dist. Panchayat

 

276.82

180.37

35.87

493.06

Municipalities’

 

317.79

91.64

2.28

411.71

Corporations

 

243.56

79.05

0.01

322.62

Total

2641.6

1066.56

162.17

3870.33

2013-14

 

 

 

 

 

General

SCP

TSP

Total

Grama Panchayats

945.43

427.35

73.54

1446.32

Block Panchayats

365.70

142.45

24.51

532.66

Dist. Panchayat

 

365.70

142.45

24.51

532.66

Municipalities’

 

199.69

63.77

1.72

265.18

Corporations

 

186.51

52.17

0

238.68

Total

2063.03

828.19

124.28

3015.5

2014-15

General

SCP

TSP

Total

Grama Panchayats

1154.03

478.63

82.36

1715.02

Block Panchayats

435.98

159.54

27.45

622.97

Dist. Panchayat

 

435.98

159.54

27.45

622.97

Municipalities’

 

242.74

71.42

1.93

316.09

Corporations

 

223.14

58.43

0

281.57

Total

2491.87

927.56

139.19

3558.62

2015-16

General

SCP

TSP

Total

Grama Panchayats

1244.03

478.63

82.36

1805.02

Block Panchayats

435.98

159.54

27.45

622.97

Dist. Panchayat

 

435.98

159.54

27.45

622.97

Municipalities’

 

251.74

71.42

1.93

325.09

Corporations

 

224.14

58.43

0

282.57


Total

2591.87

927.56

139.19

3658.62