ആനന്ദ് വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍ - നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്