സി യു ജി മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍