പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷം – രജിസ്ട്രേഷന്‍ &അക്കോമഡേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്