പഞ്ചായത്ത്‌ ദിനാഘോഷം –ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ തനതു ഫണ്ട്/ജനറല്‍ പര്‍പ്പസ് ഗ്രാന്റില്‍ നിന്നും തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് അനുമതി

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 112/2019/തസ്വഭവ Dated 21/01/2019

പഞ്ചായത്ത്‌ ദിനാഘോഷം –ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ തനതു ഫണ്ട്/ജനറല്‍ പര്‍പ്പസ് ഗ്രാന്റില്‍ നിന്നും തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കിഉത്തരവ്