പഞ്ചായത്ത്‌ ദിനാഘോഷം –സോവനീര്‍ അച്ചടിക്കുവാനുള്ള ടെണ്ടര്‍