പഞ്ചായത്ത്‌ ഡയറക്ടറാഫീസിലെ പഴയ വാഹനം പുനര്‍ ലേലം അറിയിപ്പ്