ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ വികസന ഫണ്ട് ചെലവ് വിലയിരുത്തൽ

Source: Sulekha Plan Monitoring System  
Fundallocation

                                        

Year Total Allocation (Rs in Lakhs) Total Expenditure(Rs in Lakhs
2013-2014 276538.65 224704.07
2014-2015 324273.41 218528.37
2015-2016 303246.62 238621.10
2016-2017 326959.44 204825.35

 

2013-14 yearwise
2013-14
District Expenditure%
Alappuzha 82.21
Ernakulam 84.66
Idukki 87.66
Kannur 84.46
Kasargod 81.26
Kollam 78.59
Kottayam 77.38
Kozhikode 81.09
Malappuram 76.99
Palakkad 83.06
Pathanamthitta 80.75
Thiruvananthapuram 79.23
Thrissur 81.28
Wayanad 82.45
   
2014-15
2014-2015
District Expenditure%
Alappuzha 68.95
Ernakulam 66.20
Idukki 69.69
Kannur 66.62
Kasargod 70.81
Kollam 66.27
Kottayam 68.39
Kozhikode 67.33
Malappuram 64.55
Palakkad 68.57
Pathanamthitta 65.03
Thiruvananthapuram 63.12
Thrissur 70.63
Wayanad 67.91
   
2015-16
2015-16
District Expenditure%
Alappuzha 85.23
Ernakulam 83.46
Idukki 79.20
Kannur 76.70
Kasargod 84.31
Kollam 78.03
Kottayam 77.77
Kozhikode 67.44
Malappuram 73.63
Palakkad 83.49
Pathanamthitta 77.42
Thiruvananthapuram 78.58
Thrissur 84.49
Wayanad 76.44
   
2016-17
2016-2017
District Expenditure%
Alappuzha 65.95
Ernakulam 65.68
Idukki 65.58
Kannur 65.04
Kasargod 64.66
Kollam 63.95
Kottayam 62.69
Kozhikode 62.68
Malappuram 62.52
Palakkad 60.83
Pathanamthitta 59.8
Thiruvananthapuram 59.74
Thrissur 57.31
Wayanad 56.78