പട്ടിക വർഗ്ഗ ഉപ പദ്ധതി (റ്റി.എസ്.പി )

Source: Sulekha Plan Monitoring System  
Fundallocation

                                        

Year Total Allocation (Rs in Lakhs) Total Expenditure(Rs in Lakhs
2013-2014 10944.07 7914.75
2014-2015 11266.50 6916.95
2015-2016 12091.54 7622.10
2016-2017 11081.35 6016.32

 

2013-14 yearwise
2013-14
District Expenditure%
Alappuzha 79.43
Ernakulam 74.89
Idukki 77.92
Kannur 73.54
Kasargod 73.62
Kollam 74.94
Kottayam 56.27
Kozhikode 80.23
Malappuram 56.82
Palakkad 77.74
Pathanamthitta 62.94
Thiruvananthapuram 77.10
Thrissur 70.31
Wayanad 70.02
   
2014-15
2014-2015
District Expenditure%
Alappuzha 67.80
Ernakulam 64.32
Idukki 60.36
Kannur 46.46
Kasargod 66.82
Kollam 65.03
Kottayam 58.75
Kozhikode 59.60
Malappuram 47.69
Palakkad 73.08
Pathanamthitta 50.59
Thiruvananthapuram 61.90
Thrissur 75.83
Wayanad 57.66
   
2015-16
2015-16
District Expenditure%
Alappuzha 70.43
Ernakulam 69.72
Idukki 69.07
Kannur 60.28
Kasargod 65.34
Kollam 69.28
Kottayam 59.85
Kozhikode 62.33
Malappuram 66.33
Palakkad 67.55
Pathanamthitta 55.43
Thiruvananthapuram 55.32
Thrissur 65.48
Wayanad 60.00
   
2016-17
2016-2017
District Expenditure%
Alappuzha 60.05
Ernakulam 60.44
Idukki 50.79
Kannur 61.90
Kasargod 48.57
Kollam 52.38
Kottayam 54.63
Kozhikode 59.05
Malappuram 35.17
Palakkad 38.07
Pathanamthitta 37.06
Thiruvananthapuram 64.18
Thrissur 36.25
Wayanad 56.73