ഡി.ഡി.പി കോഴിക്കോട്-ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ കുടിവെള്ളവിതരണം-വാഹനങ്ങളില്‍GPS സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനും മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും 15.03.2019 2 PM നകം ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Posted on Monday, March 11, 2019-1:21 pm

ഡി.ഡി.പി കോഴിക്കോട്-ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ കുടിവെള്ളവിതരണം-വാഹനങ്ങളില്‍GPS സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനും മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും 15.03.2019 2 PM നകം ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.