ഡി.ഡി.പി തൃശ്ശൂര്‍ -ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ കുടിവെള്ളവിതരണം-വാഹനങ്ങളില്‍GPS സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനും മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും 23.03.2019 2 PM നകം ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Posted on Tuesday, March 19, 2019-3:19 pm

ഡി.ഡി.പി തൃശ്ശൂര്‍ -ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ കുടിവെള്ളവിതരണം-വാഹനങ്ങളില്‍GPS സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനും മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും 23.03.2019 2 PM നകം ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.