ഡി.ഡി.പി മലപ്പുറം -ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ കുടിവെള്ളവിതരണം-വാഹനങ്ങളില്‍GPS സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനും മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും 02.04.2019 5 PM നകം ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Posted on Saturday, March 30, 2019-5:05 pm

ഡി.ഡി.പി മലപ്പുറം -ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ കുടിവെള്ളവിതരണം-വാഹനങ്ങളില്‍GPS സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനും മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും 02.04.2019 5 PM നകം ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.