ഡിഡിപി –പത്തനംതിട്ട ജില്ല -പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം-2019 -സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്,ക്ലര്‍ക്ക് തസ്തികയിലെ അപേക്ഷകരുടെ  അന്തിമലിസ്റ്റ്-03.06.2019

Posted on Wednesday, June 5, 2019-1:02 pm

ഡിഡിപി –പത്തനംതിട്ട ജില്ല -പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം-2019 -സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്,ക്ലര്‍ക്ക് തസ്തികയിലെ അപേക്ഷകരുടെ  അന്തിമലിസ്റ്റ്