ഡിഡിപി പാലക്കാട്-ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയില്‍ നിന്ന് സീനിയർ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗ കയറ്റം-27.08.2019