ഡിഡിപി  കൊല്ലം -അലയമണ്‍ പഞ്ചായത്ത്‌-അനധികൃതമായി ഓഫീസില്‍ ഹാജരാകാത്തത് - കുറ്റാരോപണ മെമ്മോയും അപ്പന്‍ഡിക്സ്‌ എച്ച്5ഉം

Posted on Friday, October 4, 2019-4:53 pm

ഡിഡിപി  കൊല്ലം -അലയമണ്‍ പഞ്ചായത്ത്‌-അനധികൃതമായി ഓഫീസില്‍ ഹാജരാകാത്തത് - കുറ്റാരോപണ മെമ്മോയും അപ്പന്‍ഡിക്സ്‌ എച്ച്5ഉം