കൊല്ലം ജില്ല –അലയമണ്‍ പഞ്ചായത്ത്‌ ക്ലാര്‍ക്ക് -അനധികൃത ഹാജരില്ലായ്മ –സേവനത്തില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത ഉത്തരവ്-02.11.2019

Posted on Saturday, November 23, 2019-4:32 pm

പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് –ഭരണ ജാഗ്രത –കൊല്ലം ജില്ല –അലയമണ്‍ പഞ്ചായത്ത്‌ ക്ലാര്‍ക്ക് -അനധികൃത ഹാജരില്ലായ്മ –സേവനത്തില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത ഉത്തരവ്-02.11.2019