ഡിഡിപി തൃശൂര്‍- 2020 ലെ പൊതു സ്ഥലമാറ്റം –അപേക്ഷകരുടെ കരട് ലിസ്റ്റ്