ഡിഡിപി കൊല്ലം -ജീവനക്കാര്യം- ക്ലാര്‍ക്കുമാരുടെ പൊതുസ്ഥലമാറ്റം -10.07.2020