ഡിഡിപി കാസര്‍ഗോഡ് -2021 പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം- ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ  സ്ഥലമാറ്റവും നിയമനവും -06.08.2021