ഡിഡിപി ഇടുക്കി - പൊതു സ്ഥലമാറ്റം -2021  -ഓഫീസ് അറ്റൻ്റൻ്റ് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം -ഭേദഗതി  ഉത്തരവ്