ഡിഡിപി കോഴിക്കോട് - ജീവനക്കാര്യം -ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റുമാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Posted on Saturday, February 19, 2022-5:11 pm

ഡിഡിപി കോഴിക്കോട് - ജീവനക്കാര്യം -ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റുമാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്