ശ്രീ സാംകുട്ടി സാം ലാസ് , ക്ലാര്‍ക്കിനെതിരെ യുള്ള കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ്