ഡിഡിപി പാലക്കാട് -സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്കുമാരുടെ സ്ഥലമാറ്റവും ക്ലര്‍ക്കുമാര്‍ക്ക് ഉദ്യോഗ കയറ്റവും -23.07.2018