ഡിഡിപി പാലക്കാട് -സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്കുമാരുടെ സ്ഥലമാറ്റവും ക്ലര്‍ക്കുമാര്‍ക്ക് ഉദ്യോഗ കയറ്റവും -31.10.2018

Posted on Friday, November 2, 2018-10:09 am

ഡിഡിപി പാലക്കാട് -സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്കുമാരുടെ സ്ഥലമാറ്റവും ക്ലര്‍ക്കുമാര്‍ക്ക് ഉദ്യോഗ കയറ്റവും -31.10.2018