ഡിഡിപി കൊല്ലം-കൊട്ടാരക്കര പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഓഡിറ്റ്‌ യൂണിറ്റ് പ്യൂണ്‍ ശ്രീ സാജു ഉമ്മനെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടി –കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ് സംബന്ധിച്ച്-26.10.2018

Posted on Thursday, November 8, 2018-4:15 pm

പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് –ഭരണ ജാഗ്രത –കൊട്ടാരക്കര പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഓഡിറ്റ്‌ യൂണിറ്റ് പ്യൂണ്‍ ശ്രീ സാജു ഉമ്മനെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടി –കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ് സംബന്ധിച്ച്