ഡി.ഡി.പി തൃശ്ശൂര്‍ -ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ കുടിവെള്ളവിതരണം-വാഹനങ്ങളില്‍GPS സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനും മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും 16.03.2019 2 PM നകം ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Posted on Friday, March 8, 2019-3:07 pm

ഡി.ഡി.പി തൃശ്ശൂര്‍ -ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ കുടിവെള്ളവിതരണം-വാഹനങ്ങളില്‍GPS സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനും മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും 16.03.2019 2 PM നകം ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.