വ്യവസായങ്ങള്‍ തുടങ്ങല്‍ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ലഘൂകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍