ചുമതല കൈമാറ്റം സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ (D3-29646/17 28-06-2019)