സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ മസ്റ്ററിംഗ് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്.